Skip to main content
25. 08. 2020

Cestovní ruch a COVID-19: Nutnost zachovat živobytí milionů lidí a příležitost pro transformaci

Politické doporučení (Policy Brief) generálního tajemníka OSN “Cestovní ruch a COVID-19“ (COVID-19 and Transforming Tourism) se zabývá dopadem pandemie na tento sektor. Na základě nejnovějších dat Světové organizace OSN pro cestovní ruch (UNWTO) předurčuje pravděpodobný dopad pandemie na globální cestovní ruch ve smyslu pracovních míst, živobytí a ekonomického rozvoje. Přináší také přehled role cestovního ruchu v naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Uvádí příklady toho, jak vlády podporují zachování pracovních míst v tomto odvětví, ochranu biodiversity a kulturního dědictví a jaká opatření přijímají ve prospěch restartu cestovního ruchu. V neposlední řadě přináší i doporučení pro tvůrce politik se zaměřením na inovace, digitalizaci, spolupráci a udržitelnost.

Hlavní dopady COVID-19 na cestovní ruch

 • Cestovní ruch je jedním z nejdůležitějších ekonomických sektorů světa. Je třetím v řadě z hlediska exportu (po palivech a chemikáliích) a v roce 2017 činil jeho podíl na globálním obchodu 7 % (UNWTO, 2020).
 • Po deseti letech růstu dosáhl počet zahraničních turistů v roce 2019 1,5 miliardy (UNWTO, 2020). Počet tuzemských turistů dosáhl v loňském roce počtu 9 miliard.
 • Celosvětově podporuje cestovní ruch 10 % pracovních míst a zajišťuje živobytí milionů lidí v rozvojových i rozvinutých ekonomikách. Jen v Evropě podporuje 27 milionů pracovních míst a miliony soukromých firem. V některých tzv. malých ostrovních rozvojových státech se cestovní ruch podílí na exportu až z 80 %. Významný podíl má i v rozvinutých státech (Německo 3,9 %, Francie 7,4 % nebo Španělsko 11,8 %).
 • Je jedním z nejvíce dotčených odvětví pandemií COVID-19.

Obrovský dopad na ekonomiku i živobytí

 • V roce 2020 se počet zahraničních turistů pravděpodobně sníží o 58 až 78 %. Ohroženo bude až 100 milionů pracovních míst (UNWTO, 2020). Zranitelné jsou zejména malé firmy, které zajišťují 80 % celosvětového cestovního ruchu.
 • Výdaje turistů se letos pravděpodobně sníží o 910 miliard až 1,2 bilionu USD (UNWTO, 2020).
 • Masivní dopad na vnitrostátní i mezinárodní cestovní ruch se projeví na snížení globálního HDP o 1,5 až 2,8 %.
 • Nejohroženější jsou ženy a mladí lidé, kteří tvoří hlavní část pracovníků v odvětví (Mezinárodní organizace práce, 2020).
 • Dopady se týkají všech států. Nejvíce dolehnou na ty, které na turismu nejvíc závisí. Toky přímých zahraničních investic letos pravděpodobně poklesnou o 40 %. Dopad to bude mít i na rozvinuté státy.

Ochrana planety: zmírňování dopadů na přírodu a kulturu

 • Náhlý úbytek turistů znamená také nižší výdaje na ochranu přírodního a kulturního dědictví. 7 % světového cestovního ruchu se zaměřuje na divokou přírodu, což je segment, který každoročně roste o 3 %.
 • Komunitám, které žijí v blízkosti chráněných území, hrozí ztráta příjmů a pracovních míst. V důsledku toho dochází k nárůstu pytláctví, drancování přírody a konzumace masa z divokých zvířat.
 • Dopady jsou zřetelné zejména v nejméně rozvinutých a malých ostrovních státech. V některých destinacích v Africe se poznávání divoké přírody týká až 80 % návštěv.
 • 90 % států uzavřelo památky světového dědictví. Uzavřeno bylo také 90 % muzeí, z nichž 13 % se pravděpodobně již nikdy neotevře. (UNESCO, 2020).

Pět priorit pro restart cestovního ruchu

 1. Zmírnit socioekonomické dopady na živobytí lidí, zejména na zaměstnanost žen a ekonomické zabezpečení.
 2. Posílit konkurenceschopnost a odolnost.
 3. Podpořit inovace a digitalizaci cestovního ruchu.
 4. Posílit udržitelnost a zelený růst k nastartování odolného, konkurenceschopného, na přírodní zdroje nenáročného a nízkouhlíkového cestovního ruchu.
 5. Koordinace a partnerství pro transformaci odvětví k dosažení Cílů udržitelného rozvoje.

Spolupráce

 • UNWTO zdůrazňuje důležitost koordinace a spolupráce na všech úrovních.
 • UNWTO varuje před dopady jednostranných rozhodnutí vlád, včetně snížení spotřebitelské důvěry v mezinárodní cestovní ruch.

Více informací
Plné znění: Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism
Kontakt v Česku: Michal Broža, [email protected], tel. 724 020 611Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1