Skip to main content
16. 12. 2016

Generální tajemník OSN: Aplaus pro Pan Ki-muna, přání úspěchu pro Antónia Guterrese

Nově zvolený generální tajemník OSN António Guterres složil 12. prosince oficiální přísahu pro své pětileté funkční období, které začíná 1. ledna 2017. V projevu poté vyzdvihl tři strategické priority pro práci organizace: úsilí o dosažení míru, podpora udržitelného rozvoje a reforma řízení organizace.

Mír
OSN se často dostává za úkol udržovat mír tam, kde žádný není Je proto nutné jasněji a srozumitelněji zformulovat rozsah působnosti operací na udržení míru a vytvořit tím podmínky pro reformu. Je n utné udělat mnohem víc pro prevenci sexuálního násilí a změnit postupy reagující na tyto zločiny.

Udržitelný rozvoj
António Guterres se bude zasazovat za komplexní reformu systému rozvojové práce OSN v ústředí i v terénu. „Humanitární akce, udržitelný rozvoj a trvalý mír jsou třemi stranami jednoho trojúhelníku,“ vyzdvihl.

Reforma řízení
Zvolený generální tajemník zdůraznil nutnost navázat na dosavadní úsilí a uvést do praxe nedávné reformní kroky. Oragnizace by měla být akceschopná, výkonná a efektivní. Musí se více soustředit na výsledky a lidi, méně na procedury a byrokracii. „Pokud nám umístění zaměstnance na misi trvá devět měsíců, nikomu to neprosívá,“ dodal.

Ve svém projevu se Antóniu Guterres zavázal také k respektování genderové vyváženosti na všech úrovních řízení. Svou náměstkyní jmenuje současnou ministryni životního prostředí Nigérie Aminu J. Mohammed.

Chceme svým dětem zanechat svět založený na hodnotách vtělených do Charty OSN: mír, spravedlnost, respekt, lidská práva, tolerance a solidarita. Příčinou ohrožení těchto hodnot je velmi často strach. Naší povinností vůči lidem je spolupracovat tak, aby vzájemný strach nahradila vzájemná důvěra,“ řekl zvolený generáoní tajemník António Guterres.

António Guterres byl generálním tajemníkem OSN zvolen 13. října tohoto roku. V letech 1995 – 2002 byl portugalským permiérem a od roku 2005 do loňského roku působil ve funkci Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. V čele OSN vystřídá Pan Ki-muna, který na konci prosince ukončí své působení po deseti letech ve funkci. Nastupující generální tajemník mu v úvodu svého projevu vzdal poctu za jeho „zásadové vedení, které pomohlo načtrtnout budoucnost OSN podle Agendy 2030, díky jeho oddanosti věci míru a bezpečnosti, a také díky iniciativě, s níž učinil lidská práva těžištěm práce organizace.

Hold Pan Ki-munovi

Práci Pan Ki-muna ve funkci generálního tajemníka OSN ocenilo také Valné shromáždění. Předseda Peter Thomson prohlásil, že „během uplynulých deseti let vedl generální tajemník Pan organizaci v duchu neochvějných zásad, s důrazem na profesionalitu a se smyslem pro neúnavnou službu lidstvu.

Z dlouhého seznamu dosažených výsledků Pan Ki-muna vyzdvihl Peter Thomson zejména tři: nepolevující úsilí o řešení otázky změny klimatu, které vyústilo v přijetí Pařížské dohody. Jeho vizi a odhodlání učinit svět spravedlivějším, lépe prosperujícím a bezpečnějším prostřednictvím Agendy 2030. A nakonec podporu genderové vyrovnanosti, jež se projevila například v ustavení entity známé pod názvem UN Women.

Ve svém následném projevu Pan Ki-mun prohlásil: „sloužit ve funkci generálního tajemníka této významné organizace pro mě bylo největší životní poctou.“

Zavzpomínal na své dětství v období po skončení korejské války, kdy jídlo i učebnice dostával od OSN a celosvětová solidarita dala lidem pocítit, že nejsou sami. „Síla Spojených národů  pro mě nikdy nebyla abstraktní nebo akademická.“ Konstatoval, že viděl sílu mezinárodní spolupráce při podstupování těch nejobtížnějších úkolů a viděl také, jak OSN více než dříve otevírá dveře občanské společnosti a dalším partnerům v usilování o proměnu světa.

Jeho deset let ve funkci bylo zaplněno výzvami, včetně nejhoršího finančního propadu od světové hospodářské krize, propukajícími konflikty a povstáními za svobodu, i rekordními počty lidí prchajícími před válkou, pronásledováním a chudobou.

„Den za dnem, kámen po kameni jsme stavěli pevnější základy pro mír a pokrok… věnoval jsem neustálou pozornost lidské důstojnosti a právům… snažil jsem se bránit slabé a zranitelné a usiloval jsem o dosažení jistoty, že děláme vše, aby budoucí generace mohly žít v míru. I když jsem připraven odejít, mé srdce zůstává – tak jako už od dětství – se Spojenými národy.“

Valné shromáždění odměnilo Pan Ki-munův projev dlouhým aplausem.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1