Skip to main content
19. 11. 2020

Šéf OSN: Je zásadní, aby se Evropská unie zavázala ke snížení emisí o nejméně 55 procent do roku 2030

Generální tajemník OSN António Guterres dnes v Evropské radě pro zahraniční vztahy vyzdvihl vůdčí roli Evropy v řešení klimatické krize. „Evropská unie je lídrem klimatické akce. Je průkopníkem klimatické legislativy a politik a ukazuje ostatním, že je možné snižovat emise a zároveň zachovat ekonomický růst,“ řekl mimo jiné šéf OSN. Přinášíme vám celé znění projevu v překladu do češtiny:

„Excelence, dámy a pánové, děkuji za pozvání a příležitost k vám dnes promluvit. Své vystoupení zaměřím na problém klimatické krize a nutnost posílit klimatickou akci.

V poslední době jsme svědky nadějného vývoje. Evropská unie, Japonsko a Korejská republika se společně s dalšími 110 státy zavázaly k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Čína oznámila, že tak učiní před rokem 2060.

Do začátku roku 2021 můžeme očekávat, že budou na stole nové ambiciózní závazky států, které jsou odpovědné za 65 procent globálních emisí CO2 a představují 70 procent světové ekonomiky. 

Stále to ale s ohledem na čas, který máme, není dost.

Plán přechodu na nulové emise do roku 2050 musí přijmout každý stát, každé město, finanční instituce i firma. Tyto plány musí být známy s dostatečným předstihem před konferencí COP26. Jde především o národní příspěvky (NDC) podle Pařížské dohody a dlouhodobé strategie potřebné k dosažení uhlíkové neutrality.

Státy G20 jsou odpovědné za víc než 80 procent emisí skleníkových plynů a tudíž musí ukázat cestu vpřed. Evropská unie se ve skupině G20 stala lídrem za nulové emise. A já na vás naléhám, pokračujte v této roli s pomocí konkrétních, včasných a ambiciózních závazků.

Je zásadní, aby se Evropská unie zavázala ke snížení emisí o nejméně 55 procent do roku 2030 v rámci nového příspěvku NDC podle Pařížské dohody.

Summit klimatických ambicí, který uspořádám společně se Spojeným královstvím a Francií u příležitosti pátého výročí Pařížské dohody, je jasnou příležitostí pro EU, aby předložila ambicióznější klimatický plán.

Vyšší ambice v rámci G20 vyžaduje i lepší sladění ekonomických plánů a opatření na obnovu po pandemii COVID-19 s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs).

Plnou realizací “Zeleného údělu” a balíčku “Next Generation EU” a zahrnutím klimatické změny do dlouhodobého finančního plánu může EU ukázat světu, jak se posunout ke klimatické neutralitě a odolnosti a současně zajistit prosperitu a spravedlivou transformaci.

Navrhovaný investiční balíček ve výši 1,85 biliónu Eur je příležitostí namířit investice do opatření a technologií, jichž je potřeba k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Současná rozhodnutí o tom, jak budou fondy alokovány, budou určovat naše směřování v příštích letech.

Je velmi důležité, aby Evropská unie urychlila transformaci k čisté energetice. Návrhy EU na zrychlení tohoto procesu tak, že se zaměří na nerovnosti a poskytne ochranu těm, kterých se transformace dotkne, mohou být obrovským příkladem pro zbytek světa.

Uhelný průmysl se vytrácí, protože ztrácí u investorů i voličů. Teď už žádné nové uhlí. A všechno existující uhlí v EU musí být ve státech, které jsou zároveň členy OECD, odstaveno do roku 2030, v ostatních do roku 2040.

Žádám Evropskou unii, aby ukončila i financování fosilních zdrojů mimo své území a podpořila změnu zdanění od příjmů k emisím. EU hraje zcela zásadní roli v zajišťování nezbytné podpory pro mitigaci, adaptace a budování odolnosti některým rozvojovým státům, aby jejich obnova po pandemii COVID-19 byla udržitelná a byly schopné posílit vlastní klimatické závazky.

Musíme zajistit, aby nikdo při vytváření koalice pro bezemisní budoucnost nezůstal opomenutý. Počítám s Evropskou unií a dalšími donorskými státy, že už od letošního roku vyčlení rok co rok na klimatické financování v rozvojových státech z veřejných i soukromých zdrojů 100 miliard USD na mitigaci a adaptace.

Spoléhám také na to, že státy EU uplatní svůj vliv v multilaterálních finančních institucích a umožní ambiciózní adaptační strategie. Musíme se ve zvýšené míře zabývat dluhovou krizí, jíž čelí nejzranitelnější státy.

S tím, jak se státy z celého světa postupně zavazují k dosažení nulových emisí, má EU velkou příležitost nastavit věci tak, aby došlo ke sladění mezinárodního obchodu s naplněním cílů Pařížské dohody.

Evropská unie je lídrem klimatické akce. Je průkopníkem klimatické legislativy a politik. Jako příklad může posloužit uhlíkový trh EU. Unie rovněž ukazuje ostatním, že je možné snižovat emise a zachovat ekonomický růst. A v neposlední řadě nezapomíná na solidaritu s těmi nezranitelnějšími státy světa.

Evropská unie si jistě za své úsilí zaslouží uznání světa, ale do cíle je ještě hodně daleko. Už za necelý měsíc, 12. prosince, proběhne Summit klimatických ambicí a příští rok v listopadu konference COP26. A svět bude znovu hledět na EU kudy se vydat dál.

Vyzývám tedy Evropskou unii, aby uchopila příležitosti, které máme a vyslyšela tuto moji výzvu. S ohledem na lidi všude na světě, na budoucí prosperitu i s ohledem na planetu, na které všichni závisíme.“Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1