Skip to main content
09. 12. 2021

Den lidských práv 2021: Všichni lidé – Sobě rovní

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá 10. prosince 1948 je jedním ze zásadních milníků historie lidstva. Stala se prvním mezinárodním uznáním svobod a práv každého člověka bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, rasy, pohlaví a místa původu. Inspirovala legislativní systémy ve všech částech světa. Byla přeložena do více než 500 jazyků a je nejznámějším a nejcitovanějším lidskoprávním dokumentem z oblasti lidských práv. 

Téma letošního Dne lidských práv se zaměřuje na „rovnost“ a s ní související článek 1 Všeobecné deklarace lidských práv: „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“ 

Často slýcháme, že příliv ekonomického růstu pomůže všem. Skutečnost je ale taková, že sílící příliv nerovností může naopak všechny potopit. Vysoká míra nerovností pomohla vytvořit stav globální křehkosti, který nyní prochází zkouškou pandemie COVID-19,“ říká šéf OSN António Guterres.

Principy rovnosti a nediskriminace jsou základem lidských práv. Otázka rovnosti je také vtělena do Agendy 2030 a jejích Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a je na ní založen celý přístup Organizace spojených národů podle podtitulu Agendy 2030: „nenechat nikoho stranou“. To znamená hledání řešení hluboce zakořeněných forem diskriminace, jež dopadají na ty nejzranitelnější lidi jako jsou ženy a dívky, původní obyvatelstvo, lidé afrického původu, LGBTI, migranti nebo lidé s postižením.

Rovnost, inkluze a nediskriminace, jinými slovy „rozvoj založený na lidských právech“, je nejlepší cestou ke snížení existujících nerovností a otevření cesty k naplnění Agendy 2030.

Stojíme na křižovatce dějin. Vyřešení nerovností může být cestou k lepší budoucnosti.

Obnova k lepšímu, spravedlivějšímu a zelenějšímu světu musí být založena na těchto přístupech:

  • Ekonomika založená na lidských právech může zastavit koloběh chudoby
  • Nová sociální smlouva pro svět a více rovných příležitostí pro mladé
  • Rozvoj práva na zdravé životní prostředí a otázky klimatické spravedlnosti
  • Prevence konfliktů a budování odolnosti pomocí rovnosti, inkluze a lidských práv

Více informací OSN ke Dni lidských práv 2021 (anglicky).

Poselství generálního tajemníka OSN:

„Náš svět stojí na rozcestí. Pandemie COVID-19, klimatická krize a rozmach digitálních technologií do všech oblastí našeho života představují nová rizika pro lidská práva.

Vyloučení a diskriminace jsou na vzestupu. Veřejný prostor je utahován. Chudoba a hlad rostou poprvé za několik desetiletí. Miliony dětí přichází o své právo na vzdělání. Nerovnosti se prohlubují. Můžeme si ale vybrat jinou cestu.

Před sedmdesáti třemi lety byla Valným shromážděním Spojených národů přijata Všeobecná deklarace lidských práv. Principy z této Deklarace zůstávají klíčem k naplnění všech lidských práv – občanských, kulturních, sociálních i politických – pro každého a všude na světě.

Obnova po pandemii musí být příležitostí rozšířit lidská práva a svobody a obnovit důvěru. Důvěru ve spravedlnost a nestrannost zákonů a institucí. Přesvědčení, že důstojný život je možný. Víru v to, že se lidem dostane spravedlivého slyšení a řešení jejich stížností a křivd, které se jim dějí.

Spojené národy stojí na straně práv každého člena lidské společnosti. Dnes, jako i každý jiný den, budeme pokračovat v naší práci pro spravedlnost, rovnost, důstojnost a lidská práva pro všechny.

Krásný Den lidských práv.“Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1