Skip to main content
01. 03. 2016

Medzinárodné zmluvy na kontrolu drog nenariaďujú „vojnu proti drogám“, píše sa v správe INCB

Pri príležitosti blížiaceho sa mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia o celosvetovom probléme drog, ktoré sa bude konať v apríli 2016, Medzinárodný úrad na kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2015 pripomína, že hlavným cieľom zmlúv o kontrole drog je zabezpečiť zdravie a kvalitu života ľudí. Odvoláva sa na vyvážený a ľudský prístup ako na kľúčový prvok plnenia cieľov v oblasti zdravia a kvality života. Povzbudzuje vlády, aby navrhli reálne a praktické opatrenia na ochranu verejnosti pred škodlivými účinkami zvyšujúceho sa počtu nových psychoaktívnych látok. Vyzýva vlády, aby zabezpečili, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti najmä starším ľuďom neodôvodnene nepredpisovali sedatíva. Vyzýva na realistické zhodnotenie stavu medzinárodného systému kontroly prekurzorov.

Slovenský překlad tiskové zprávy INCB připravil Informační servis OSN ve Vídni

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) so sídlom vo Viedni len niekoľko týždňov pred mimoriadnym zasadaním Valného zhromaždenia vo svojej výročnej správe 2015 upozorňuje, že medzinárodné zmluvy na kontrolu drog nenariaďujú „vojnu proti drogám“.

V čase, kedy sa diskutuje o protidrogovej politike, INCB vo svojej správe zdôrazňuje, že zabezpečenie dostupnosti drog na lekárske účely, ako sa uvádza v medzinárodných zmluvách na kontrolu drog, a zníženie ilegálnych zásob drog, je potrebné starostlivo vyvažovať.

Prezident INCB Werner Sipp povedal: „Svet si nemusí vybrať medzi striktným presadzovaním zákona o drogách na jednej strane a legalizáciou drog na nelekárske účely na druhej strane. Cieľom je skôr vidieť zdravie a kvalitu života ako prioritu v rámci vyváženej protidrogovej politiky.“

Mimoriadne zasadanie, stretnutie členských štátov OSN za účelom vyhodnotenia úspechov a nových výziev v medzinárodnom systéme kontroly drog, sa bude konať od 19. do 21.apríla 2016 v OSN v New Yorku.

Nové psychoaktívne látky: Rastúca hrozba

Nové psychoaktívne látky sa za posledný rok objavovali v čoraz väčších množstvách. K októbru 2015 členské štáty nahlásili 602 nových látok, čo predstavuje 55 percentné zvýšenie oproti 388 novým látkam hláseným v predchádzajúcom roku.

Udržať krok s takýmto trendom predstavuje pre medzinárodný systém kontroly drog jednu z hlavných výziev. Ten bude musieť voči hrozbe nových psychoaktívnych látok navrhnúť flexibilnejší a funkčnejší prístup.

Komisia OSN pre omamné látky v roku 2015 umiestnila pod medzinárodnú kontrolu 10 nových psychoaktívnych látok, pričom v mnohých krajinách, ako napríklad v Číne a Indii, sa kontrola takýchto látok rozšírila aj na národnej úrovni.

INCB v roku 2015 spustila Projekt ION – Systém komunikácie o incidentoch (IONICS), ktorého cieľom je umožniť v reálnom čase medzivládnu komunikáciu o incidentoch súvisiacich s novými psychoaktívnymi látkami. Doteraz systém použilo viac ako 170 používateľov zo 60 krajín. Systém pritom informoval o približne 500 incidentoch už do dvoch dní po ich objavení, ako napríklad o podozrivých zásielkach, obchodovaní, priemyselnej výrobe alebo miestnej produkcii nových psychoaktívnych látok.

Zbytočné predpisovanie liekov proti nespavosti u starších ľudí

INCB vo svojej správe ďalej so znepokojením poukazuje na riziká neodôvodneného predpisovania a nadmerného užívania benzodiazepínov u starších ľudí, liekov na nespavosť a úzkostné stavy. Vzhľadom na to, že starší pacienti majú viac zdravotných ťažkostí, kvôli ktorým im lekári predpisujú viac liekov súčasne, to pre nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo. Nespavosť sa u tejto skupiny pacientov vyskytuje bežne, čím sa stávajú atraktívnou cieľovou skupinou pre výrobcov tabletiek na spanie. To sa deje aj napriek tomu, že štúdie hovoria o riziku vzniku závislosti od týchto liekov následkom ich zbytočného užívania. V porovnaní s pacientmi, ktorí ich nikdy neužívali, u pacientov nad 65 rokov užívajúcich benzodiazepíny sa navyše vyskytuje o 50 percent vyššia šanca rozvinutia demencie do 15 rokov od začatia užívania.

INCB vyzýva vlády, aby zabezpečili, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri predpisovaní benzodiazepínov dodržiavali správny lekársky postup. Zdravotnícky personál, najmä v ústavoch sociálnej starostlivosti, ale aj príbuzní a opatrovatelia starších ľudí, musia byť upovedomení o rizikách nadmerného a príliš častého užívania benzodiazepínov.

Afganistan: Menej provincií bez pestovania ópia, ale celkové zníženie nezákonného pestovania ópia

Prvýkrát za posledných šesť rokov klesol približný rozsah oblastí nelegálneho pestovania ópiového maku v Afganistane. Úroveň pestovania ópiového maku je v Afganistane aj naďalej vysoká v absolútnom vyjadrení, hoci v roku 2015 sa podarilo zlikvidovať o 40 percent viac ópiového maku. Správa upozorňuje na zásadnú úlohu, ktorú alternatívne rozvojové iniciatívy zohrávajú v znižovaní pestovania ópiového maku a v poskytovaní legitímnych alternatív farmárom, na živobytie pre seba aj svoju rodinu.

Dostupnosť liekov na tíšenie bolesti

Ako sa uvádza v osobitnej správe INCB o Dostupnosti medzinárodne kontrolovaných drog, ľudia v mnohých nízkopríjmových a strednopríjmových krajinách stále nemajú dostatočný prístup k liekom na tíšenie bolesti (ópioidné analgetiká), hoci sa ich používanie od začiatku tohto storočia v celosvetovom rozsahu zdvojnásobilo. Naproti tomu, ľudia v Európe a Severnej Amerike užívajú takmer 95 percent celosvetovej spotreby všetkých liekov na tíšenie bolesti. Podľa informácií zo strany vlád problém nespočíva v nedostatočnom globálnom zásobovaní, ale v nedostatku informovanosti a strachu zo závislosti.

Správa o prekurzoroch

Podľa nedávnych správ o zadržaní drog sa ukazuje, že presun chemických látok na výrobu prekurzorov do nezákonnej výrobnej siete sa čoraz častejšie vyskytuje viac na domácom ako na medzinárodnom trhu. Látka APAAN – alfa-fenylacetoacetonitril, ktorá sa všeobecne používa na výrobu amfetamínov a metamfetamínov, bola zaradená pod medzinárodnú kontrolu v roku 2014. V dôsledku toho APAAN zrejme stratil svoj význam, keďže počet prípadov zadržania tejto látky v roku 2015 klesol a tieto prípady sa vyskytujú oveľa menej na medzinárodných hraniciach, čo napovedá, že medzinárodné kontroly dosahujú želaný efekt.

Pri príležitosti blížiaceho sa mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia INCB v správe o prekurzoroch zdôrazňuje potrebu realistického zhodnotenia stavu medzinárodného systému kontroly prekurzorov. Medzinárodný systém kontroly prekurzorov je podľa INCB čoraz úspešnejší v monitorovaní legálneho obchodu s vymedzenou skupinou chemických látok na výrobu prekurzorov, čo zabraňuje ich presunu do ilegálnej siete. Drogy sa však stále vyrábajú, na čo sa používajú stále nové a nové chemické látky, ktoré ešte nie sú zaradené pod medzinárodnou kontrolou.

INCB verí, že je potrebné zaujať nový prístup. To by mohlo znamenať napríklad dobrovoľné verejno-súkromné partnerstvo medzi vládou a priemyslom a nové legálne nástroje na presadenie zákona, v prípade existencie dôkazov, že sa nejaká látka používa na nelegálnu výrobu drog.

Viac informácií

Kontakt

Katharina Götze, Associate Public Information Officer, UNIS Viedeň
Telefón: (+43-1) 26060-4949, E-mail: [email protected]Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1