Skip to main content
22. 04. 2021

Celosvětovou akci pro klima už nelze odkládat

António Guterres


Nacházíme se ve zlomovém roce pro celé lidstvo a je čas přistoupit k zásadním klimatickým opatřením. Vědecké poznání je nezpochybnitelné a panuje globální shoda: k zastavení klimatické krize a odvrácení katastrofy s trvalými následky musíme udržet nárůst průměrné globální teploty do 1,5 stupně Celsia.

To se ale neobejde bez toho, že do poloviny století dosáhneme nulových emisí skleníkových plynů. K tomuto cíli se již zavázaly státy, které tvoří dvě třetiny světové ekonomiky. To je slibné, ale je nutné, aby se do této koalice teď hned zapojily všechny státy, města, firmy i finanční instituce a přijaly konkrétní plány transformace k bezuhlíkové ekonomice.

Ještě akutnější je, aby vlády spojily své dlouhodobé cíle s konkrétními opatřeními teď, v době, kdy se na celém světě mobilizují biliony dolarů na zvládnutí následků pandemie. Obnova ekonomik je naší příležitostí pro budoucnost. 

Svět má k dispozici silný akční rámec: Pařížskou dohodu, v níž se všechny státy zavázaly nastavit své vlastní klimatické cíle a každých pět let je posílit. Ve světle listopadové klimatické konference COP26 v Glasgow je nejvyšší čas pro rozhodná a efektivní klimatická opatření.

Nové národní závazky musí v součtu dosáhnout snížení globálních emisí nejméně o 45 procent do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 2010. Mnohé již byly prezentovány a dávají základ pro posílení adaptačních opatření a pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. To, co je na stole, ale sníží emise o pouhé jedno procento. A to je varovný signál pro celé lidstvo i planetu.

V měsících po Summitu lídrů, který dnes a zítra hostí USA, musí státy výrazně posílit emisní ambice. Týká se to hlavně největších znečišťovatelů, kteří mají na svědomí také největší díl této krize.

Konec uhlí

Nejdůležitějším krokem k dosažení cíle udržet oteplení do 1,5 stupně Celsia je úplné odstavení uhlí z energetického sektoru. Bezprostřední akce na odstranění nejšpinavějšího zdroje z energetiky představuje velkou šanci pro celý svět.

Celosvětová spotřeba uhlí na výrobu elektřiny se musí do roku 2030 snížit o 80 procent oproti roku 2010. Znamená to, že se rozvinuté ekonomiky musí zavázat odstavit uhlí do roku 2030 a ostatní státy do roku 2040. Zkrátka není žádný důvod, aby se kdekoli ještě budovala, byť jediná nová uhelná elektrárna. Provoz pouhé jedné třetiny všech uhelných elektráren světa je už nyní nákladnější, než výstavba nových na obnovitelné zdroje a uskladňování elektřiny. COP26 musí být znamením konce uhlí.

Transformace ke snížení znečištění ovzduší a k obnovitelným zdrojům musí být spravedlivá. Je nutné poskytnout podporu pracovníkům dotčených odvětví a neformálního sektoru, aby s pomocí rekvalifikace dokázali získat práci v jiných oborech. Musíme také využít obrovský potenciál žen a dívek jako rovnocenných partnerů v rozhodování a řízení.

Státy, které ke klimatické změně přispěly nejméně, se již dnes vyrovnávají s největšími dopady. Mnohé z malých ostrovních států mohou jednoduše zmizet, pokud nebudeme včas a dostatečně razantně jednat. Rozvinuté státy musí splnit své dřívější závazky a poskytnout každoročně 100 miliard USD. K tomu je zapotřebí:

  • zdvojnásobit současný objem klimatických financí;
  • zacílit polovinu veškerého klimatického financování na adaptační programy;
  • zastavit mezinárodní financování uhelných projektů; a
  • přesměrovat všechny dotace do fosilního průmyslu k obnovitelným zdrojům.

Červnový summit G7 je příležitostí, aby nejbohatší státy světa představily dostatečné finanční závazky pro úspěch konference COP26.

Mladí, pokračujte v klimatických akcích

Klimatická akce se ale netýká jen vlád. Zásadní roli musí sehrát všichni s rozhodovacími pravomocemi. Žádám multilaterální a národní rozvojové banky, aby nejpozději do konference COP26 v Glasgow nastavily strategie na podporu obnovy po pandemii a transformace k udržitelné ekonomice v rozvojových státech a zohlednily přitom ničivou úroveň jejich dluhů a obrovskou zátěž národních rozpočtů.

Řada regionálních a místních zastupitelstev a soukromých firem se zavázala k dosažení nulových emisí do roku 2050 a prochází zásadním přehodnocením svého podnikání. Naléhám na všechny, aby si stanovili stejně ambiciózní klimatické cíle a politiky.

Apeluji také na mladou generaci na celém světě. Pokračujte ve svých akcích zaměřených na ochranu klimatu, biodiverzity a zastavení války, kterou lidstvo vede proti přírodě a dál se zasazujte o naplňování agendy Cílů udržitelného rozvoje.

Není času nazbyt a čeká nás mnoho tvrdé práce. Nesmíme to vzdát. Spojené národy budou dál prosazovat solidaritu a naději pro lidstvo. Využijme letošní Den Země a semkněme se pro společné klimatické cíle.

Autor je generálním tajemníkem OSN

Článek vyšel ve světových médiích. V Česku byl publikován v MF Dnes dne 22. 4. 2021.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1