Skip to main content

Štítek: O Spojených národech

Generální tajemník OSN na dvoudenním summitu v Bruselu

Generální tajemník OSN António Guterres se během dvoudenní návštěvy Bruselu setkal s nejvyššími představiteli hlavních institucí Evropské unie – předsedkyní Evropské komise Ursulou vd Leyen, předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolou.

Zúčastnil se také pracovního oběda s lídry evropské 27 u příležitosti zahájení Evropské rady, sešel s ministryní zahraničí Belgie Hadjou Lahbib, ministryní rozvojové spolupráce Caroline Gennez a také s evropskou komisařkou pro mezinárodní partnerství Juttou Urpilainen.

Šéf OSN António Guterres na výročním setkání OSN a EU v Bruselu řekl „Setkáváme se v obzvláště těžkých časech, kdy je role Evropy na světové scéně důležitější než jindy. Ruská invaze na Ukrajině přináší strašlivé utrpení, podněcuje globální napětí a podkopává mezinárodní právo a Chartu OSN. Znovu vyzývám ke spravedlivému míru při respektování svrchovanosti, nezávislosti, jednoty a územní celistvosti Ukrajiny v rámci mezinárodně uznaných hranic. Pokračuje válka v Gaze. Nic neospravedlňuje odporné činy Hamásu ze 7. října ani kolektivní trestání palestinského lidu. Více než polovina obyvatel Gazy – přes milion lidí – čelí katastrofickému hladu. Musíme jednat hned, než bude pozdě.“

„Žijeme v chaotickém světě znepřátelených velmocí, v situaci beztrestnosti, kdy si jakákoli země nebo ozbrojená skupina myslí, že si může dělat, co chce, protože neexistuje žádná odpovědnost. Když tedy žijeme v chaotickém světě, je velmi důležité držet se zásad. A ty zásady jsou jasné: Charta OSN, mezinárodní právo, územní celistvost států, mezinárodní humanitární právo. A to je důvod, proč je pro Ukrajinu nezbytný mír, ale mír plně v souladu se zásadami, tedy mír respektující Chartu OSN, mezinárodní právo a územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny. To je důvod, proč ze stejných důvodů potřebujeme příměří v Gaze. Stejně jako jsme odsoudili teroristické útoky ze 7. října a jako jsme odsoudili další porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany Hamásu, odsoudili jsme také skutečnost, že jsme v Gaze svědky takového počtu civilních obětí, který nemá za dobu mého působení ve funkci generálního tajemníka obdoby. Základním principem mezinárodního humanitárního práva je ochrana civilistů. Musíme se držet zásad, na Ukrajině i v Gaze, bez dvojích standardů, a zároveň musíme tlačit na to, aby svět postupně přešel k určité uspořádané formě multipolarity se silnými multilaterálními institucemi. Existuje pouze jeden základní způsob, jak mít multipolární svět. Je jím lídršip silné a jednotné Evropské unie. Důrazně apeluji na Evropskou unii, aby hrála velmi aktivní roli ve vztahu k ústředním otázkám, existenčním otázkám, které ohrožují dnešní svět: změna klimatu, nekontrolovaný rozvoj umělé inteligence a hluboké nerovnosti, v současném světě,“ řekl na summitu António Guterres, generální tajemník OSN.

Světový den vody 2024: Voda pro mír

Světový den vody (22. března) je od roku 1993 každoroční připomínkou významu vody pro lidstvo. Hlavním cílem tohoto mezinárodního dne je zvyšování povědomí o zdrojích vody a o výzvách, jimž čelí více než 2,2 miliardy lidí, kteří stále nemají přístup k nezávadné vodě. Od roku 2015 je pozornost připomínky Světového dne vody upřena také na naplňování Agendy 2030, zejména na cíl SDG6 – Pitná voda a kanalizace: Do roku 2030 zajistit všem lidem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi.

„Tématem letošního Světového dne vody je Voda pro mír. K dosažení mírové koexistence v oblasti zdrojů vody potřebujeme mnohem více spolupráce. V současné době se o vodní zdroje dělí 153 zemí. Pouze 24 z nich oznámilo uzavření dohod o spolupráci v oblasti všech společných vodních zdrojů. Je proto nutné zvýšit úsilí o přeshraniční spolupráci a vyzývám všechny státy, aby se připojily k Úmluvě OSN o vodě. Tato podporuje udržitelné hospodaření se sdílenými vodními zdroji,“ říká generální tajemník OSN António Guterres

Víte že?

  • 2,2 miliardy lidí stále žijí bez přístupu k bezpečně upravené pitné vodě. 115 milionů lidí pije vodu povrchovou. (WHO/UNICEF, 2023)
  • Přibližně polovina světové populace se alespoň po část roku potýká s vážným nedostatkem vody. (IPCC, 2022)
  • Katastrofy související s vodou dominují v seznamu katastrof za posledních 50 let. 70 % všech úmrtí během přírodních katastrof souvisí s vodou. (Světová banka, 2022)
  • 60 % světových sladkovodních toků jsou přeshraniční. 153 států má území alespoň v jednom z 310 přeshraničních povodí řek a jezer. (UN-Water, 2023)
  • Pouze 24 států uvádí, že všechna jejich přeshraniční povodí jsou pokryta dohodami o spolupráci. (UN-Water, 2021). 

Více informací UN-Water.

Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB) upozorňuje na roli internetu v obchodování s drogami a jejich užívání 

Informační materiál. Toto není oficiální dokument.
Tiskovou zprávu připravilo podle zdrojů INCB Informační centrum OSN v Praze.

Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (International Narcotics Control Board, INCB) ve své výroční zprávě za rok 2023:

– konstatuje, že obchodování s drogami přes internet zvýšilo dostupnost drog na nelegálním trhu;

– varuje, že bezpečí pacientů ohrožují nelegální internetové lékárny, které prodávají léky bez lékařského předpisu přímo spotřebiteli;

– upozorňuje na nelehký úkol, který stojí před orgány činnými v trestním řízení při monitorování a stíhání aktivit v oblasti drog na internetu;

– vidí možnosti využití internetu a sociálních sítí pro kampaně zaměřené na prevenci užívání drog a zlepšení přístupu ke službám léčby závislostí;

– vybízí vlády, aby využívaly celou škálu nástrojů a programů INCB, které jim pomohou v úsilí o potírání zneužívání internetu k obchodování s drogami, a

– vyjadřuje znepokojení nad přetrvávajícími regionálními rozdíly v dostupnosti a spotřebě legálních drog k léčbě bolesti.

PRAHA, 6. března (Informační centrum OSN) – Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (INCB) ve své výroční zprávě uvádí, že rozvíjející se online obchodování s drogami představuje nové výzvy pro kontrolu drog. Podle INCB existují také příležitosti, jak využít internet k prevenci a léčbě závislostí.

Zvýšená dostupnost nelegálních drog na internetu, zneužívání online platforem včetně sociálních sítí zločineckými skupinami a zvýšené riziko úmrtí v důsledku předávkování fentanylem a dalšími syntetickými opioidy nabízenými online jsou některé z klíčových výzev pro kontrolu drog v éře internetu.

„Obchodování s drogami neprobíhá pouze na „temném webu“ (dark web). Zločinci využívají i legální platformy elektronického obchodu. Vyzýváme vlády, aby spolupracovaly se soukromým sektorem a programy INCB na prevenci a odhalování obchodování s drogami a dalšími nebezpečnými látkami na internetu,“ uvedl Jallal Toufiq, prezident INCB.

Využívání sociálních sítí a dalších online platforem znamená, že obchodníci s drogami mohou propagovat své produkty před širokým celosvětovým publikem. Běžné platformy sociálních sítí jsou využívány jako místní tržiště a nevhodný obsah je přístupný dětem a mladistvým.

S cílem zabránit odhalení jsou běžně používány šifrovací metody, anonymní prohlížení na darknetu a kryptoměny, což ztěžuje stíhání trestných činů obchodování online. Pachatelé mohou své aktivity přesunout na území s nižší úrovní vynucování práva, mírnějšími sankcemi nebo se usadit v zemích, kde se mohou vyhnout vydání. Další komplikací je samotný rozsah online aktivit. V jednom případě ve Francii shromáždily příslušné orgány více než 120 milionů textových zpráv z 60 tisíc mobilních telefonů.

Bezpečnost pacientů ohrožují nelegální internetové lékárny, které prodávají léky bez lékařského předpisu přímo spotřebitelům. Spotřebitelé nemohou zjistit, zda se nejedná o padělané, neschválené nebo dokonce nelegální léky. Celosvětový obchod s nelegálními léčivy dosahuje podle odhadů 4,4 miliardy USD (103,5 miliardy Kč).

Příležitosti pro léčbu a prevenci drogových závislostí

INCB vidí možnosti využití online platforem k prevenci užívání drog bez lékařského předpisu, zvyšování povědomí o škodlivosti užívání drog a k podpoře kampaní v oblasti veřejného zdraví. Vlády mohou využívat platformy sociálních sítí k provádění kampaní zaměřených na prevenci užívání drog zejména mezi mladými lidmi.

„Existují příležitosti, jak využít sociální sítě a internet k prevenci užívání drog, zvýšit povědomí o škodlivosti drog a zlepšit přístup ke službám léčby závislostí,“ uvedl prezident INCB Toufiq. „Zároveň jsme znepokojeni rostoucím využíváním sociálních sítí k prodeji drog, a to i dětem, a způsoby, jakými zločinci využívají online platformy k nezákonným činnostem.“

Telemedicína a internetové lékárny by mohly zlepšit přístup ke zdravotní péči a pomoci oslovit pacienty s poruchami způsobenými užíváním drog a zpřístupňovat léčbu drogových závislosgí většímu počtu lidí. Online platformy by také mohly být využívány ke sdílení informací o nežádoucích důsledcích užívání drog a k varování před falešnými léky, což může zachránit životy.

Nezbytnost mezinárodní spolupráce 

Vzhledem ke globální povaze online platforem je pro identifikaci nových hrozeb a vypracování účinných reakcí nesmírně důležitá spolupráce. 

INCB podporuje dobrovolnou spolupráci mezi vládami a internetovými firmami s cílem řešit zneužívání legálních platforem online obchodů k prodeji drog. Jeho iniciativy, jako je program GRIDS, vedly k zabavení drog a k rozbití zločineckých sítí.

Odvětví výroby, marketingu, přepravy a zpeněžování jsou obzvláště zranitelná vůči zneužívání ze strany osob obchodujících s nebezpečnými látkami. Výbor uvádí, že k řešení těchto rozvíjejících se problémů je zapotřebí posílit spolupráci mezi vládami, mezinárodními organizacemi, regulačními orgány a soukromým sektorem.

Přetrvávající rozdíly v přístupu k lékům na léčbu bolesti

V mnoha částech světa není k dispozici dostatek cenově dostupného morfinu k medicínským účelům. Přetrvávající regionální rozdíly v dostupnosti opioidních analgetik používaných k léčbě bolesti nejsou způsobeny nedostatkem opiátových surovin, ale spíše částečně nepřesnými odhady skutečných zdravotních potřeb jejich obyvatel. Úroveň spotřeby léků proti bolesti zůstává nejvyšší v Evropě a Severní Americe.

V roce 2023 byla akutní potřeba léků obsahujících mezinárodně kontrolované látky pro lidi postižené přírodními katastrofami a mimořádnými událostmi souvisejícími se změnou klimatu a konflikty. INCB vyzývá vlády, aby v takových situacích využívaly zjednodušené postupy a zajistily tak nerušenou dostupnost těchto léčiv.

Významné trendy oblasti dodávek nelegálních drog

V Afghánistánu došlo k dramatickému poklesu nelegálního pěstování opiového máku a výroby heroinu. INCB uvádí, že postiženým zemědělcům, kteří nemusí mít jiné zdroje příjmů, je třeba nabídnout alternativní zdroje obživy.

Opioidová krize má v Severní Americe nadále závažné důsledky, přičemž počet úmrtí, na nichž se podílely syntetické opioidy jiné než metadon, se nadále zvyšuje a v roce 2021 dosáhl více než 70 tisíc.

Organizace obchodující s drogami rozšiřují své aktivity v povodí Amazonky do oblastí nelegální těžby minerálů a dřeva a obchodu s volně žijícími živočichy.

V Kolumbii a Peru byla zaznamenána rekordní úroveň nelegálního pěstování koky, která vzrostla o 13, resp. 18 %. V západní a střední Africe, která je významným tranzitním regionem pro kokain, dosáhly v roce 2021 záchyty kokainu rekordní úrovně.

Několik evropských států pokračuje v zavádění regulovaných trhů s konopím pro nelékařské účely. Tyto programy se nezdají být v souladu s úmluvami o kontrole drog.

Ukazuje se, že jižní Asie je stále častěji cílem pašování v Afghánistánu nelegálně vyráběného metamfetaminu do Evropy a Oceánie.

Tichomořské ostrovní státy se změnily z výhradně tranzitních míst na trasách obchodu s drogami na cílové trhy pro syntetické drogy. To představuje pro komunity a jejich systémy veřejného zdraví značné problémy.

Zpráva o prekurzorech

V rámci mezinárodního úsilí zabránit výrobcům nelegálních drog v nahrazování některých kontrolovaných chemických látek příbuznými náhražkami výbor doporučuje, aby bylo pod mezinárodní kontrolu zařazeno celkem 16 prekurzorů stimulancií amfetaminového typu (dvě řady úzce příbuzných chemických látek).

Na základě žádosti Spojených států byly rovněž posouzeny dva prekurzory fentanylu a INCB je doporučil k mezinárodní kontrole. Zpráva o prekurzorech rovněž uvádí nárůst nekontrolovaných prekurzorů fentanylu v Severní Americe v roce 2023.

Komise pro omamné látky bude na svém březnovém zasedání hlasovat o zařazení všech 18 látek pod mezinárodní kontrolu prostřednictvím zařazení do tabulky I úmluvy z roku 1988.

INCB je znepokojen nedostatkem auditů a inspekcí v některých zónách volného obchodu, které jsou náchylné ke zneužití k nezákonným činnostem. Výbor vyzývá vlády, aby zajistily řádný dohled nad těmito zónami a zabránily tak jejich zneužívání k obchodování s prekurzory.

O INCB (www.incb.org)

Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (INCB, International Narcotics Control Board) je nezávislý monitorovací orgán pro implementaci příslušných úmluv OSN (Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 a Úmluvy proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988). Byl založen v roce 1968 v souladu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách (1961). Výbor INCB měl předchůdce již v době Společnosti národů podle dřívějších úmluv o kontrole drog. Vydává výroční zprávu, kterou prostřednictvím Komise pro omamné látky předkládá Ekonomické a sociální radě OSN (ECOSOC). Výroční zpráva INCB je komplexním přehledem o situaci v oblasti kontroly drog v různých částech světa. Jako nestranný orgán se INCB snaží identifikovat a předvídat nebezpečné trendy a navrhuje přijetí nezbytných opatření.

INCB má sekretariát, který mu pomáhá při výkonu jeho funkcí. Sekretariát INCB je administrativní jednotkou Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), ale v podstatných záležitostech podléhá výhradně ECOSOC. Sídlí ve Vídni. 13 členů INCB je voleno ECOSOC. Členství je osobní a trvá pět let.

Zpráva INCB za rok 2023 byla zveřejněna 5. března 2024 ve Vídni. V Česku byla představena na tiskové konferenci v Informačním centru OSN v Praze (UNIC) 6. března. Na tiskové konferenci vystoupili

Pavel Pachta, odborník na mezinárodní regulaci narkotik a psychotropních látek, člen INCB (zvolen v tajné volbě ECOSOC v prosinci 2022 jako první občan ČR)

Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku

Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR 

Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze (moderace)

Pavel Pachta (člen INCB): Nebezpečím, která vyplývají ze závislosti na nelegálních drogách, je třeba čelit. Internet představuje v tomto ohledu jak obrovskou výzvu, tak také příležitost. Je na exekutivě, zajišťující vymáhání práva, aby se s novými výzvami snažila co nejlépe vyrovnat. Je na příslušných vládních institucích a občanské společnosti, aby využily nové příležitosti k prevenci užívání drog a k pomoci uživatelům v problémech. To vše se neobejde bez spolupráce podnikatelského sektoru, toho, který působí bezprostředně v oblasti internetu, tak i průmyslu, který vyrábí látky využitelné při nelegální výrobě drog. A samozřejmě se to neobejde bez spolupráce v globálním měřítku.

Jindřich Vobořil (národní koordinátor pro protidrogovou politiku): „INCB report mimo jiné upozorňuje na roli internetu v oblasti pašování a užívání drog. Online prostor sice přináší spoustu výzev, ale zároveň i příležitostí. Lidé, kteří užívají drogy, se často dělí o tipy a rady ohledně užívání drog, proto vnímám jako klíčové, aby byly v online prostoru dobře dostupné faktické informace o drogách a jejích rizicích a lidé je nemuseli hledat na uzavřených fórech, kde informace není možné ověřit. Report INCB vyzývá k tomu, aby vlády prováděly osvětu a preventivní opatření právě skrze internet a sociální sítě.
Report INCB se mimo jiné zabývá funkčností mezinárodního systému kontroly drog. I v této oblasti stojíme před řadou dlouhotrvajících výzev, a proto bychom se měli zamýšlet na funkčností onoho systému.

Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR): „Fenomén drogové trestné činnosti v prostředí internetu a skrytého internetu, využití kryptovaných komunikačních platforem, zásilkových služeb a virtuálních měn, přináší do praxe orgánů vymáhajících právo nové výzvy. Nezbytností se stává adaptace na nové způsoby distribuce nelegálních návykových látek a prekurzorů, stejně jako využívání nových forem a metod odhalování a vyšetřování tohoto typu protiprávního jednání. Kromě ovlivnění standardních distribučních schémat na národní úrovni, narůstá i potřeba užší a dynamičtější mezinárodní policejní a justiční spolupráce, která odráží globalizovanou podstatu tohoto trendu.    


Sekretariát INCB | [email protected]www.incb.org | +43-1 26060-4163 
Kontakty v Praze:
Pavel Pachta, člen INCB | [email protected] | +420 607622075
Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze | [email protected] | +420 724020611 

### 

Antisemitská nenávist, která podnítila holocaust, nezačala s nacisty, ani neskončila jejich porážkou

Poselství generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu 2024

Dnes si připomínáme ztrátu šesti milionů židovských dětí, žen a mužů, které nacisté a jejich kolaboranti systematicky vyvraždili. Připomínáme si i Romy a Sinty, lidi s postižením a mnoho dalších, kteří byli během holocaustu pronásledováni a zabiti. 

Vzdáváme čest jejich památce. 

Stojíme při přeživších, jejich rodinách a potomcích.  

Zavazujeme se, že nikdy nezapomeneme. A nedovolíme, aby ostatní zapomněli na pravdu o tom, co se stalo. 

A uvědomujeme si, jak strašlivou odezvu nachází tento vzpomínkový den v dnešní době.

Antisemitská nenávist, která podnítila holocaust, nezačala s nacisty, ani neskončila jejich porážkou.

Dnes jsme svědky toho, jak se nenávist šíří alarmující rychlostí. 

V on-line prostředí se z okraje dostala do hlavního proudu.

Právě v tento den si ale musíme připomenout, že démonizace druhých a pohrdání rozmanitostí je nebezpečím pro všechny. 

Že žádná společnost není imunní vůči nesnášenlivosti a ještě horším věcem.

A že fanatismus vůči jedné skupině je fanatismem vůči všem.

Jak řekl bývalý vrchní rabín Spojeného království Jonathan Sacks, „nenávist, která začíná u Židů, nikdy nekončí u Židů“.

A tak se dnes, a po odporných teroristických útocích Hamásu ze 7. října obzvlášť, musíme rozhodně postavit silám nenávisti a rozdělení.  

Musíme jednoznačně odsoudit antisemitismus kdykoli a kdekoli se s ním setkáme. Stejně tak musíme odsoudit všechny formy rasismu, předsudků a náboženského fanatismu, včetně nenávisti vůči muslimům a násilí proti menšinovým křesťanským komunitám.

Nesmíme nikdy mlčet tváří v tvář diskriminaci a nikdy tolerovat intoleranci. 

Zasazujme se o lidská práva a důstojnost pro všechny.

Nespouštějme ze zřetele lidskost druhých a nepolevujme v ostražitosti.

Všem, kteří čelí předsudkům a pronásledování, musíme jasně říci: nejste sami.

Organizace spojených národů stojí při vás.

***

Připomínka obětí holocaustu. Vzdělávací program OSN pro základní a střední školy

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna) připravilo Informační centrum OSN v Praze sérii vzdělávacích seminářů pro žáky vyšších ročníků základních a studenty středních škol. Program potrvá přibližně 60 minut a součástí je úvod do tématu, projekce filmu „Cesta k nacistické genocidě“ (38 minut, anglicky s českými titulky) a následná diskuse.

Termíny:
25. ledna 2024 od 9:30 a od 11:00
26. ledna 2024 od 9:30 a od 11:00

Místo konání: Informační kancelář OSN, Železná 24, Praha 1

Program je česky a zdarma
Kapacita: do 30 studentů + pedagogický doprovod

V případě zájmu o vzdělávací program nás, prosím, kontaktuje na [email protected]

Film „Cesta k  nacistické genocidě“ vyrobilo Muzeum holocaustu ve Spojených státech. Ve spolupráci s OSN je volně šířen do vzdělávacích institucí na celém světě. Ve výuce jako úvod do problematiky holocaustu lze využít i tento doprovodný textový materiál. Film se zabývá vzestupem a upevňováním nacistické moci v Německu. Zkoumá příčiny, ideologii, propagandu i způsoby pronásledování Židů a jiných obětí holocaustu. Zamýšlí se i nad tím, jak se nacistům podařilo rozpoutat ničivou válku a vyvraždit miliony nevinných lidí. Využívá syrové dobové záběry a nemusí být proto vhodný pro mladší publikum. 

Pro výuku doporučujeme i publikaci Poslední let Petra Ginze. Vznikla jako vzpomínka na výjimečného židovského chlapce z Prahy, který zahynul během holocaustu. Organizace spojených národů ji připravila jako doprovodný materiál ke stejnojmennému filmu americké režisérky Sandy Dickson.  

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2005. Podle rezoluce Valného shromáždění mají být oběti holocaustu uctěny na celém světě vždy 27. ledna, kdy v roce 1945 osvobodila tehdejší sovětská armáda největší německý nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi.  

Novoroční poselství generálního tajemníka OSN: Rok 2024 musí být rokem obnovené důvěry a naděje

Rok 2023 byl rokem obrovského utrpení, násilí a klimatického chaosu.  

Lidstvo trpí.

Planeta je v ohrožení.

Rok 2023 je nejteplejším rokem v historii měření.

Lidé jsou sužováni sílící chudobou a hladem.

Roste počet válek i jejich intenzita.  

Nedostává se důvěry.

Ale ukazování prstem na druhé a míření zbraněmi nevede nikam.

Lidstvo je nejsilnější, když stojí při sobě.

Rok 2024 musí být rokem obnovené důvěry a naděje.

Navzdory rozdělení se musíme spojit a hledat společná řešení.

Ve prospěch klimatických řešení.

Ve prospěch ekonomických příležitostí a spravedlivějšího globálního finančního systému, který bude přínosem pro všechny.

Společně se musíme postavit diskriminaci a nenávisti, které jsou jedem pro vztahy mezi státy a komunitami.

A musíme dosáhnout toho, že nové technologie, jako je umělá inteligence, budou silou pro dobro.

Organizace spojených národů bude dál mobilizovat svět pro mír, udržitelný rozvoj a lidská práva.  

Dejme si všichni novoroční předsevzetí, že rok 2024 bude rokem budování důvěry a naděje pro vše, čeho můžeme dosáhnout společně.

Přeji vám šťastný a pokojný nový rok.

António Guterres
New York, 31. prosince 2023

Den lidských práv 2023

Poselství u příležitosti Dne lidských práv
10. prosince 2023

„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.“ Ikonická úvodní věta Všeobecné deklarace lidských práv je dnes stejně důležitá jako v době jejího přijetí před 75 lety.

Všeobecná deklarace je cestovní mapou, která pomáhá ukončovat konflikty, zacelovat rozpory a podporovat život v míru a důstojnosti pro všechny. 

Svět se ale na své cestě ztrácí. Zuří konflikty. Chudoba a hlad sílí. Prohlubují se nerovnosti. Klimatická krize je krizí lidských práv, která nejvíce zasahuje ty nejzranitelnější. Autoritářství je na vzestupu. Zmenšuje se občanský prostor a média jsou napadána ze všech stran. Rovnost žen a mužů zůstává vzdáleným snem a reprodukční práva žen mnohde nenaplněna. 

Dnes ještě více než kdy jindy musíme prosazovat a respektovat všechna lidská práva – sociální, kulturní, ekonomická, občanská i politická – která nás všechny chrání. Všeobecná deklarace ukazuje cestu ke společným hodnotám a přístupům, které mohou pomoci vyřešit napětí a vytvořit bezpečnost a stabilitu, po nichž náš svět touží. Při práci na aktualizaci globálních rámců a jejich zefektivnění v 21. století musí mít lidská práva unikátní a ústřední roli.  

Vyzývám členské státy, aby využily 75. výročí deklarace a Summit budoucnosti, který se uskuteční příští rok v září, k posílení závazku k nadčasovým hodnotám Všeobecné deklarace.

V Den lidských práv vyzývám lidi na celém světě, aby prosazovali a respektovali lidská práva. Každý den, pro každého a všude.

António Guterres

Poselství generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni solidarity s palestinským lidem

Letošní mezinárodní den solidarity se odehrává v době jedné z nejtemnějších kapitol v dějinách palestinského lidu. Jsem zděšen smrtí a ničením, které zachvátily region a zahltily ho bolestí, úzkostí a zármutkem. 

Palestinci v Gaze trpí humanitární katastrofou. Téměř 1,7 milionu lidí bylo nuceno opustit domov. Ale nikde pro ně není bezpečno. Současně hrozí, že situace na okupovaném Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, vyvře.  

Vyjadřuji upřímnou soustrast tisícům rodin, které oplakávají své blízké. Jsou mezi nimi i členové rodiny OSN, kteří byli zabiti v Gaze, což představuje největší ztrátu personálu v historii naší organizace.

Jasně jsem odsoudil teroristické útoky Hamásu ze 7. října. Rovněž jsem jasně řekl, že nemohou ospravedlnit kolektivní trestání palestinského lidu.  

Agentura OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků UNRWA je v celém regionu nepostradatelnou záchrannou sítí, která poskytuje životně důležitou podporu milionům palestinských uprchlíků. Více než kdy jindy je důležité, aby mezinárodní společenství stálo při UNRWA jako zdroje podpory pro palestinský lid.  

Tento den je především dnem, kdy znovu potvrzujeme mezinárodní solidaritu s palestinským lidem a jeho právem na život v míru a důstojnosti.  

To musí začít dlouhodobým humanitárním příměřím, neomezeným přístupem pro životně důležitou pomoc, propuštěním všech rukojmích, ochranou civilistů a ukončením porušování mezinárodního humanitárního práva. Musíme jednotně požadovat ukončení okupace a blokády Gazy.  

Již dávno nastal čas, abychom na základě rezolucí OSN a mezinárodního práva odhodlaně a nezvratně směřovali k řešení v podobě dvou států, v nichž by Izrael a Palestina žily vedle sebe v míru a bezpečí a Jeruzalém by byl hlavním městem obou států.Organizace spojených národů ve svém závazku vůči palestinskému lidu nepoleví. Dnes a každý den buďme solidární s touhou palestinského lidu dosáhnout svých nezadatelných práv a budovat budoucnost míru, spravedlnosti, bezpečnosti a důstojnosti pro všechny.

New York, 29. listopadu 2023

Foto: OSN (Palestinští uprchlíci po překročení hranic dne 1. ledna 1948).

Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem V roce 1977 vyzvalo Valné shromáždění OSN ke každoročnímu připomínání 29. listopadu jako Mezinárodního dne solidarity s palestinským lidem (rezoluce 32/40 B). V tento den v roce 1947 přijalo Valné shromáždění rezoluci o rozdělení Palestiny (rezoluce 181 (II)).

Prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN k situaci na Blízkém východě

Sedm týdnů bojů si vyžádalo strašlivou daň. Poslední čtyři dny zbraně utichly. Byli jsme svědky propuštění izraelských a zahraničních rukojmích, které od 7. října zadržuje Hamás a další, a propuštění palestinských vězňů z izraelských věznic.

Generální tajemník vyjadřuje uznání vládám Kataru, Egypta a Spojených států za zprostředkování dohody a vyjadřuje uznání kriticky důležité roli, kterou sehrává Mezinárodní červený kříž. OSN bude jejich úsilí nadále všemožně podporovat. 

Během čtyř dnů příměří rozšířila  OSN přísun humanit pomoci do Gazy a poslala pomoc do sever oblastí, které byly po několik týdnů z velké části odříznuty. Tato pomoc se však sotva vyrovná obrovským potřebám 1,7 mil vysídlených. Humanitární katastrofa se každým dnem zhoršuje.

Dialog, který vedl k dohodě, musí pokračovat a vést k úplnému humanitárnímu příměří ve prospěch obyvatel Gazy, Izraele i celého regionu. Generální tajemník znovu vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění zbývajících rukojmích.

Naléhavě vyzývá všechny státy, aby využily svého vlivu k ukončení tohoto tragického konfliktu a podpořily nezvratné kroky směřující k jediné udržitelné budoucnosti pro tento region: řešení v podobě dvou států, v nichž budou Izrael a Palestina žít vedle sebe v míru a bezpečí.

New York, 27. listopadu 2023

Foto: UN News (Zoufale potřebná pomoc dorazila do přeplněného zařízení UNRWA, které v Gaze poskytuje útočiště vysídleným lidem)

Den OSN 2023: Jsme rozdělený svět. Můžeme a musíme být spojenými národy

Den Organizace spojených národů (24. října) je připomínkou dne, kdy v roce 1945 vstoupila v platnost Charta OSN. Ratifikací tohoto zakládajícího dokumentu světové organizace většinou jeho signatářů, včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti, oficiálně vznikla Organizace spojených národů.

Neexistuje žádná jiná globální organizace, která by měla takovou legitimitu, pravomoc svolávat státy a normativní dopad jako OSN. Žádná jiná globální organizace nedává tolika lidem naději na lepší svět. Dnes víc, než kdy jindy potřebujeme, aby se všechny státy spojily a naplnily slib sjednocených národů. Den OSN je příležitostí posílit společný program celého světa a znovu potvrdit cíle a zásady Charty OSN, jimiž se řídíme již 78 let.

Poselství generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ke Dni OSN 2023

Organizace spojených národů je odrazem světa, jaký je, a snahou o svět, jaký by mohl být. Naší odpovědností je pomáhat vybudovat svět míru, udržitelného rozvoje a lidských práv pro všechny. Můžeme to dokázat. Charta OSN, která vstoupila v platnost před 78 lety, nám ukazuje cestu.

V jejích základech je odhodlání zacelovat rozpory, napravovat vztahy a budovat mír. Šířit příležitosti a nenechat nikoho stranou. Zajistit spravedlnost, rovnoprávnost a posilovat postavení žen a dívek. Zajistit životně důležitou pomoc těm, kteří ji potřebují. A být dostatečně flexibilní, aby dokázala řešit výzvy, které v době zrodu OSN ještě neexistovaly: od existenční klimatické krize až po nebezpečí i přísliby umělé inteligence.  

Organizace spojených národů se řídí nadčasovými hodnotami a zásadami, ale nikdy nesmí ustrnout v čase. Proto musíme neustále posilovat způsoby naší práce a na vše, co děláme, aplikovat optiku 21. století.

V Den Organizace spojených národů se s nadějí a odhodláním zavažme dosáhnout lepšího světa. Usilujme o budoucnost, která bude odpovídat názvu naší nepostradatelné organizace. Jsme rozdělený svět. Můžeme a musíme být spojenými národy.

New York, 24. října 2023


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1