Skip to main content
06. 03. 2024

Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB) upozorňuje na roli internetu v obchodování s drogami a jejich užívání 

Informační materiál. Toto není oficiální dokument.
Tiskovou zprávu připravilo podle zdrojů INCB Informační centrum OSN v Praze.

Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (International Narcotics Control Board, INCB) ve své výroční zprávě za rok 2023:

– konstatuje, že obchodování s drogami přes internet zvýšilo dostupnost drog na nelegálním trhu;

– varuje, že bezpečí pacientů ohrožují nelegální internetové lékárny, které prodávají léky bez lékařského předpisu přímo spotřebiteli;

– upozorňuje na nelehký úkol, který stojí před orgány činnými v trestním řízení při monitorování a stíhání aktivit v oblasti drog na internetu;

– vidí možnosti využití internetu a sociálních sítí pro kampaně zaměřené na prevenci užívání drog a zlepšení přístupu ke službám léčby závislostí;

– vybízí vlády, aby využívaly celou škálu nástrojů a programů INCB, které jim pomohou v úsilí o potírání zneužívání internetu k obchodování s drogami, a

– vyjadřuje znepokojení nad přetrvávajícími regionálními rozdíly v dostupnosti a spotřebě legálních drog k léčbě bolesti.

PRAHA, 6. března (Informační centrum OSN) – Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (INCB) ve své výroční zprávě uvádí, že rozvíjející se online obchodování s drogami představuje nové výzvy pro kontrolu drog. Podle INCB existují také příležitosti, jak využít internet k prevenci a léčbě závislostí.

Zvýšená dostupnost nelegálních drog na internetu, zneužívání online platforem včetně sociálních sítí zločineckými skupinami a zvýšené riziko úmrtí v důsledku předávkování fentanylem a dalšími syntetickými opioidy nabízenými online jsou některé z klíčových výzev pro kontrolu drog v éře internetu.

„Obchodování s drogami neprobíhá pouze na „temném webu“ (dark web). Zločinci využívají i legální platformy elektronického obchodu. Vyzýváme vlády, aby spolupracovaly se soukromým sektorem a programy INCB na prevenci a odhalování obchodování s drogami a dalšími nebezpečnými látkami na internetu,“ uvedl Jallal Toufiq, prezident INCB.

Využívání sociálních sítí a dalších online platforem znamená, že obchodníci s drogami mohou propagovat své produkty před širokým celosvětovým publikem. Běžné platformy sociálních sítí jsou využívány jako místní tržiště a nevhodný obsah je přístupný dětem a mladistvým.

S cílem zabránit odhalení jsou běžně používány šifrovací metody, anonymní prohlížení na darknetu a kryptoměny, což ztěžuje stíhání trestných činů obchodování online. Pachatelé mohou své aktivity přesunout na území s nižší úrovní vynucování práva, mírnějšími sankcemi nebo se usadit v zemích, kde se mohou vyhnout vydání. Další komplikací je samotný rozsah online aktivit. V jednom případě ve Francii shromáždily příslušné orgány více než 120 milionů textových zpráv z 60 tisíc mobilních telefonů.

Bezpečnost pacientů ohrožují nelegální internetové lékárny, které prodávají léky bez lékařského předpisu přímo spotřebitelům. Spotřebitelé nemohou zjistit, zda se nejedná o padělané, neschválené nebo dokonce nelegální léky. Celosvětový obchod s nelegálními léčivy dosahuje podle odhadů 4,4 miliardy USD (103,5 miliardy Kč).

Příležitosti pro léčbu a prevenci drogových závislostí

INCB vidí možnosti využití online platforem k prevenci užívání drog bez lékařského předpisu, zvyšování povědomí o škodlivosti užívání drog a k podpoře kampaní v oblasti veřejného zdraví. Vlády mohou využívat platformy sociálních sítí k provádění kampaní zaměřených na prevenci užívání drog zejména mezi mladými lidmi.

„Existují příležitosti, jak využít sociální sítě a internet k prevenci užívání drog, zvýšit povědomí o škodlivosti drog a zlepšit přístup ke službám léčby závislostí,“ uvedl prezident INCB Toufiq. „Zároveň jsme znepokojeni rostoucím využíváním sociálních sítí k prodeji drog, a to i dětem, a způsoby, jakými zločinci využívají online platformy k nezákonným činnostem.“

Telemedicína a internetové lékárny by mohly zlepšit přístup ke zdravotní péči a pomoci oslovit pacienty s poruchami způsobenými užíváním drog a zpřístupňovat léčbu drogových závislosgí většímu počtu lidí. Online platformy by také mohly být využívány ke sdílení informací o nežádoucích důsledcích užívání drog a k varování před falešnými léky, což může zachránit životy.

Nezbytnost mezinárodní spolupráce 

Vzhledem ke globální povaze online platforem je pro identifikaci nových hrozeb a vypracování účinných reakcí nesmírně důležitá spolupráce. 

INCB podporuje dobrovolnou spolupráci mezi vládami a internetovými firmami s cílem řešit zneužívání legálních platforem online obchodů k prodeji drog. Jeho iniciativy, jako je program GRIDS, vedly k zabavení drog a k rozbití zločineckých sítí.

Odvětví výroby, marketingu, přepravy a zpeněžování jsou obzvláště zranitelná vůči zneužívání ze strany osob obchodujících s nebezpečnými látkami. Výbor uvádí, že k řešení těchto rozvíjejících se problémů je zapotřebí posílit spolupráci mezi vládami, mezinárodními organizacemi, regulačními orgány a soukromým sektorem.

Přetrvávající rozdíly v přístupu k lékům na léčbu bolesti

V mnoha částech světa není k dispozici dostatek cenově dostupného morfinu k medicínským účelům. Přetrvávající regionální rozdíly v dostupnosti opioidních analgetik používaných k léčbě bolesti nejsou způsobeny nedostatkem opiátových surovin, ale spíše částečně nepřesnými odhady skutečných zdravotních potřeb jejich obyvatel. Úroveň spotřeby léků proti bolesti zůstává nejvyšší v Evropě a Severní Americe.

V roce 2023 byla akutní potřeba léků obsahujících mezinárodně kontrolované látky pro lidi postižené přírodními katastrofami a mimořádnými událostmi souvisejícími se změnou klimatu a konflikty. INCB vyzývá vlády, aby v takových situacích využívaly zjednodušené postupy a zajistily tak nerušenou dostupnost těchto léčiv.

Významné trendy oblasti dodávek nelegálních drog

V Afghánistánu došlo k dramatickému poklesu nelegálního pěstování opiového máku a výroby heroinu. INCB uvádí, že postiženým zemědělcům, kteří nemusí mít jiné zdroje příjmů, je třeba nabídnout alternativní zdroje obživy.

Opioidová krize má v Severní Americe nadále závažné důsledky, přičemž počet úmrtí, na nichž se podílely syntetické opioidy jiné než metadon, se nadále zvyšuje a v roce 2021 dosáhl více než 70 tisíc.

Organizace obchodující s drogami rozšiřují své aktivity v povodí Amazonky do oblastí nelegální těžby minerálů a dřeva a obchodu s volně žijícími živočichy.

V Kolumbii a Peru byla zaznamenána rekordní úroveň nelegálního pěstování koky, která vzrostla o 13, resp. 18 %. V západní a střední Africe, která je významným tranzitním regionem pro kokain, dosáhly v roce 2021 záchyty kokainu rekordní úrovně.

Několik evropských států pokračuje v zavádění regulovaných trhů s konopím pro nelékařské účely. Tyto programy se nezdají být v souladu s úmluvami o kontrole drog.

Ukazuje se, že jižní Asie je stále častěji cílem pašování v Afghánistánu nelegálně vyráběného metamfetaminu do Evropy a Oceánie.

Tichomořské ostrovní státy se změnily z výhradně tranzitních míst na trasách obchodu s drogami na cílové trhy pro syntetické drogy. To představuje pro komunity a jejich systémy veřejného zdraví značné problémy.

Zpráva o prekurzorech

V rámci mezinárodního úsilí zabránit výrobcům nelegálních drog v nahrazování některých kontrolovaných chemických látek příbuznými náhražkami výbor doporučuje, aby bylo pod mezinárodní kontrolu zařazeno celkem 16 prekurzorů stimulancií amfetaminového typu (dvě řady úzce příbuzných chemických látek).

Na základě žádosti Spojených států byly rovněž posouzeny dva prekurzory fentanylu a INCB je doporučil k mezinárodní kontrole. Zpráva o prekurzorech rovněž uvádí nárůst nekontrolovaných prekurzorů fentanylu v Severní Americe v roce 2023.

Komise pro omamné látky bude na svém březnovém zasedání hlasovat o zařazení všech 18 látek pod mezinárodní kontrolu prostřednictvím zařazení do tabulky I úmluvy z roku 1988.

INCB je znepokojen nedostatkem auditů a inspekcí v některých zónách volného obchodu, které jsou náchylné ke zneužití k nezákonným činnostem. Výbor vyzývá vlády, aby zajistily řádný dohled nad těmito zónami a zabránily tak jejich zneužívání k obchodování s prekurzory.

O INCB (www.incb.org)

Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (INCB, International Narcotics Control Board) je nezávislý monitorovací orgán pro implementaci příslušných úmluv OSN (Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 a Úmluvy proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988). Byl založen v roce 1968 v souladu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách (1961). Výbor INCB měl předchůdce již v době Společnosti národů podle dřívějších úmluv o kontrole drog. Vydává výroční zprávu, kterou prostřednictvím Komise pro omamné látky předkládá Ekonomické a sociální radě OSN (ECOSOC). Výroční zpráva INCB je komplexním přehledem o situaci v oblasti kontroly drog v různých částech světa. Jako nestranný orgán se INCB snaží identifikovat a předvídat nebezpečné trendy a navrhuje přijetí nezbytných opatření.

INCB má sekretariát, který mu pomáhá při výkonu jeho funkcí. Sekretariát INCB je administrativní jednotkou Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), ale v podstatných záležitostech podléhá výhradně ECOSOC. Sídlí ve Vídni. 13 členů INCB je voleno ECOSOC. Členství je osobní a trvá pět let.

Zpráva INCB za rok 2023 byla zveřejněna 5. března 2024 ve Vídni. V Česku byla představena na tiskové konferenci v Informačním centru OSN v Praze (UNIC) 6. března. Na tiskové konferenci vystoupili

Pavel Pachta, odborník na mezinárodní regulaci narkotik a psychotropních látek, člen INCB (zvolen v tajné volbě ECOSOC v prosinci 2022 jako první občan ČR)

Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku

Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR 

Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze (moderace)

Pavel Pachta (člen INCB): Nebezpečím, která vyplývají ze závislosti na nelegálních drogách, je třeba čelit. Internet představuje v tomto ohledu jak obrovskou výzvu, tak také příležitost. Je na exekutivě, zajišťující vymáhání práva, aby se s novými výzvami snažila co nejlépe vyrovnat. Je na příslušných vládních institucích a občanské společnosti, aby využily nové příležitosti k prevenci užívání drog a k pomoci uživatelům v problémech. To vše se neobejde bez spolupráce podnikatelského sektoru, toho, který působí bezprostředně v oblasti internetu, tak i průmyslu, který vyrábí látky využitelné při nelegální výrobě drog. A samozřejmě se to neobejde bez spolupráce v globálním měřítku.

Jindřich Vobořil (národní koordinátor pro protidrogovou politiku): „INCB report mimo jiné upozorňuje na roli internetu v oblasti pašování a užívání drog. Online prostor sice přináší spoustu výzev, ale zároveň i příležitostí. Lidé, kteří užívají drogy, se často dělí o tipy a rady ohledně užívání drog, proto vnímám jako klíčové, aby byly v online prostoru dobře dostupné faktické informace o drogách a jejích rizicích a lidé je nemuseli hledat na uzavřených fórech, kde informace není možné ověřit. Report INCB vyzývá k tomu, aby vlády prováděly osvětu a preventivní opatření právě skrze internet a sociální sítě.
Report INCB se mimo jiné zabývá funkčností mezinárodního systému kontroly drog. I v této oblasti stojíme před řadou dlouhotrvajících výzev, a proto bychom se měli zamýšlet na funkčností onoho systému.

Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR): „Fenomén drogové trestné činnosti v prostředí internetu a skrytého internetu, využití kryptovaných komunikačních platforem, zásilkových služeb a virtuálních měn, přináší do praxe orgánů vymáhajících právo nové výzvy. Nezbytností se stává adaptace na nové způsoby distribuce nelegálních návykových látek a prekurzorů, stejně jako využívání nových forem a metod odhalování a vyšetřování tohoto typu protiprávního jednání. Kromě ovlivnění standardních distribučních schémat na národní úrovni, narůstá i potřeba užší a dynamičtější mezinárodní policejní a justiční spolupráce, která odráží globalizovanou podstatu tohoto trendu.    


Sekretariát INCB | [email protected]www.incb.org | +43-1 26060-4163 
Kontakty v Praze:
Pavel Pachta, člen INCB | [email protected] | +420 607622075
Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze | [email protected] | +420 724020611 

### Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1