Skip to main content

Štítek: Lidská práva

České humanitární organizace společně s agenturami OSN v Česku zveřejnily Plán reakce na ukrajinskou uprchlickou situaci pro rok 2024: Dárce žádají o 58,3 milionu USD

Agentury OSN dnes v Praze společně s 25 českými partnerskými organizacemi ve spolupráci s vládou zveřejnily Plán reakce na ukrajinskou uprchlickou situaci pro rok 2024. Všichni partneři Plánu reakce vyzývají dárce k poskytnutí prostředků na podporu integrace uprchlíků z Ukrajiny v Česku v roce 2024 ve výši 58,3 milionu USD. Tyto finanční prostředky mají doplnit vládní strategii integrace uprchlíků a přispět k úspěšnému začlenění uprchlíků do české společnosti. Počet partnerských organizací Plánu reakce se zvýšil ze čtyř v roce 2023 na třicet v roce 2024, což svědčí o dobré spolupráci mezi lokálními organizacemi, agenturami OSN a státními orgány.

Česko: vzor hodný následování

Zatímco válka na Ukrajině vstoupila do třetího roku svého trvání, Česko je nadále jednou z nejvýznamnějších hostitelských zemí v Evropě. Na jejím území pobývá více než 385 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, z čehož přibližně 60 % tvoří ženy a děti. „Díky aktivním a vstřícným krokům vlády a solidárnímu přístupu místních samospráv, občanské společnosti, neziskového sektoru i byznysu Česko exemplárně zvládlo první dva roky uprchlické situace a ve středoevropském regionu platí za vzor hodný následování“, řekl Ajmal Khybari, vedoucí české kanceláře UNHCR.

Plán reakce pro Česko je součástí širšího Regionálního plánu reakce na uprchlickou situaci, který byl představený v Ženevě 15. ledna 2024 a který předpokládá v deseti zúčastněných zemích celkové potřeby ve výši jedné miliardy USD na pomoc dvěma milionům uprchlíků. Částka 58 milionů dolarů umožní organizacím sdruženým v Plánu reakce podílet se na řešení složitých výzev, kterým uprchlíci čelí, jako jsou vysídlení, sociální a ekonomické vyloučení, mezery v přístupu ke vzdělání a zdravotnickým službám a předcházení vykořisťování či genderově podmíněnému násilí.

Zaměření na dlouhodobé strategie a posilování soudržnosti

Na rozdíl od prvních dvou let války na Ukrajině se partnerské organizace Plánu reakce odklánějí od řešení namířených na zvládání krizové situace a soustředí se na dlouhodobé, udržitelné strategie a posílení soudržnosti mezi uprchlíky a hostitelskými komunitami. „Aktuální prioritou v oblasti adaptace a integrace uprchlíků z Ukrajiny je především zajištění stabilního bydlení a naplánování variant budoucího setrvání osob s dočasnou ochranou na území ČR. Dále je nutné se zaměřit na oblasti zaměstnávání a pracovního vykořisťování, zajištění dostupného vzdělávání, zdravotní péče a dostatečnou dávkovou podporu“, uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která zveřejnění Plánu reakce na uprchlickou situaci zahájila a poděkovala organizacím sdruženým v Plánu reakce za důležité partnerství.

Dostupné bydlení považuje za prioritu i Petr Čáp, vedoucí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Česku: „Při řešení problému dostupného bydlení pro uprchlíky v roce 2024 zdůrazňuje IOM důležitost uvolnění nevyužívaných nemovitostí na lokálním trhu, což zvýší nabídku pro uprchlíky i české občany. Při poskytování pomoci s ubytováním bude povinností se zaměřit na ty nejzranitelnější, jako jsou rodiny s dětmi a osamocení senioři. Pro ty, kteří budou muset zůstat na ubytovnách, je důležité nastavit základní standardy pro důstojné a stabilní bydlení a tím zamezit obchodu s chudobou a vykořisťování.

Marharita Golobrodská z organizace ProUkrainu vidí v zapojení zejména mladých uprchlíků do českého pracovního trhu příležitost pro českou ekonomiku: „Přestože je pracovní trh v České republice pro uprchlíky otevřený, nedostatečná jazyková příprava často omezuje jejich možnost najít si práci ve svém oboru nebo dokonce i legální zaměstnání. Ukrajinci by například mohli začínat pracovat ve svých oborech na nižších pozicích s českými mentory, aby se úspěšně naučili českým standardům a zvládli jazyk. Zaměstnávání uprchlíků by tak pomohlo vyřešit problém nedostatku pracovníků v některých oborech v České republice.

Možnost najít si důstojné zaměstnání a podpořit tak vlastní soběstačnost významně přispívá k dobré mentální kondici uprchlíků“, dodává Gracián Svačina z Asociace Trigon, která do svého moravskoslezského týmu psychiatrů, psychologů a sociálních pracovníků zařadila i ukrajinské psychology, logopedy a tlumočníky. 

„Podpora duševního zdraví ukrajinských uprchlíků prostřednictvím komunitních služeb duševního zdraví je jednou z našich klíčových priorit pro rok 2024,“ uvedla Zsofia Pusztai, vedoucí Kanceláře WHO v Česku. „Zároveň se budeme výrazně soustředit na poskytování systémové podpory a ochrany veřejného zdraví, posilování primární zdravotní péče a poskytování služeb, které jsou klíčové v kontextu uprchlické krize, se zvláštním zaměřením na lidi v nouzi.“

Také UNICEF se společně s národními partnery v roce 2024 zaměří na nejzranitelnější uprchlíky a jejich přístup ke zdravotní péči, vzdělávání, sociálním službám a službám ochrany dětí. S téměř 50 000 uprchlickými dětmi zařazenými do systému formálního vzdělávání patří Česká republika mezi země s nejvyšší mírou zápisu uprchlíků do škol. “Do budoucna budou důležitými prioritami zajištění kvalitního vzdělávání a osvojování českého jazyka, duševního zdraví a inkluzivního prostředí ve školách. Zvláštní důraz bude kladen na podporu dospívajících a mládeže, aby mohli pokračovat ve vzdělávání a budování svých dovednostíJedná se o důležitou investici do generace, která bude mít zásadní význam pro obnovu Ukrajiny”, uvedla vedoucí kanceláře UNICEF Yulia Oleinik.

Na podobně konstruktivním přístupu, často s řešeními, která vycházejí ze samotné uprchlické komunity, staví i ostatní organizace sdružené v Plánu reakce. Věří, že společně dokáží najít způsoby spolupráce, jak zajistit, aby zde lidé nucení uprchnout z Ukrajiny i nadále nacházeli bezpečí, pomoc a ochranu i plnohodnotné a důstojné podmínky pro život do okamžiku, než se budou moci bezpečně vrátit domů. 

Autor: www.unhcr.cz

Mezinárodní den žen: Polovina lidstva nemůže na svá práva čekat celá staletí 

Boj za práva žen za posledních padesát let je příběhem pokroku. Ženy a dívky bořily bariéry, odbourávaly stereotypy a dosáhly změn směrem ke spravedlivějšímu a rovnějšímu světu. Práva žen byla konečně uznána jako základní a univerzální lidská práva. Do škol po celém světě chodí o stovky milionů více dívek. A ženské lídryně proráží skleněné stropy. 

Dosažený pokrok je ale v ohrožení. A od plné rovnosti zůstáváme na míle vzdáleni. Miliardy žen a dívek čelí marginalizaci, nespravedlnosti a diskriminaci, protože společnosti jsou dál formovány tisíciletou nadvládou mužů. Přetrvávající epidemie genderově podmíněného násilí je ostudou lidstva. Podle odhadů postupují více než čtyři miliony dívek každoročně mrzačení ženských pohlavních orgánů. Diskriminace žen a dívek je ve velké části světa stále legální. Někde ztěžuje ženám vlastnit majetek, jinde mužům umožňuje beztrestně znásilňovat své ženy.

Probíhající celosvětové krize – konflikty, klimatické katastrofy, chudoba nebo hlad – nejvíce dopadají na ženy a dívky. Ve všech regionech světa hladoví více žen než mužů. Ve vyspělých i rozvojových státech přitom pozorujeme nárůst odporu proti právům žen, včetně jejich sexuálních a reprodukčních práv.

Nové technologie, které mají velký potenciál odstraňovat nerovnosti, situaci také často zhoršují. Důvodem může být nerovný přístup žen, algoritmy se zakódovanými předsudky či misogynním násilím.

Při současném tempu vývoje dosáhneme plné právní rovnosti žen za nějakých 300 let. Podobně vzdálený je i konec dětských sňatků. Je to, upřímně řečeno, urážlivé. Polovina lidstva přece nemůže na svá práva čekat celá staletí! Potřebujeme rovnost hned. Závisí to na politických ambicích a na investování potřebným směrem. To je také tématem letošního Mezinárodního dne žen.  

Potřebujeme veřejné i soukromé investice do programů, které ukončí násilí na ženách, zajistí důstojnou práci a podpoří začlenění a vedoucí postavení žen v oborech digitálních technologií, v procesech budování míru, v klimatické politice a ve všech odvětvích ekonomiky. Musíme také bezodkladně podpořit organizace bojující za práva žen, proti stereotypům a zastaralým kulturním normám. V současné době dostávají mizivých 0,1 % výdajů, které jsou určeny na mezinárodní rozvoj. 

Téma investic se může zdát vzdálené každodenní realitě života žen. Ale zajištění stejných příležitostí ve vzdělávání pro dívky a chlapce se neobejde bez investic. Je nutné investovat do digitálního vzdělávání a rozvoje dovedností. Je třeba investovat do péče o děti a umožnit pečujícím, což jsou většinou matky, vykonávat placenou práci mimo domov. A je třeba investovat do budování inkluzivních společností s plnou účastí žen a dívek.    

Dávat peníze na rovnost je správné, ale má to i finanční smysl. Podpora přístupu žen na formální trh práce posiluje ekonomiku, zvyšuje daňové příjmy a posiluje příležitosti pro všechny. 

Zajištění investic do žen a dívek vyžaduje tři věci. Zaprvé, zlepšit dostupnost cenově přijatelných a dlouhodobých financí pro udržitelný rozvoj a řešit dluhovou krizi, která dusí ekonomiky mnohých rozvojových států. Jinak tyto státy jednoduše nebudou mít peníze na investice do žen a dívek. Potřebujeme okamžitá opatření, která uleví státům od neúnosné dluhové zátěže. V dlouhodobém horizontu musíme reformovat mezinárodní finanční architekturu a zajistit, aby mnohem lépe reagovala na potřeby rozvojových států.

Za druhé, státy musí zahrnout rovnost žen a dívek mezi priority a uznat, že rovnost není jen otázkou práv, ale i základem mírumilovných a prosperujících společností. To znamená, že vlády musí aktivně řešit diskriminaci, vynakládat prostředky na programy na podporu žen a dívek a zajistit, aby politiky, rozpočty a investice odpovídaly jejich potřebám. 

Za třetí, musíme zvýšit počet žen ve vedoucích pozicích. Ty pak mohou pomoci stimulovat investice do příslušných politik a programů. Jsem hrdý na to, že od začátku mého působení v čele OSN jsme poprvé v historii dosáhli genderové parity ve vedení naší organizace.  

Genderová rovnost má zpoždění. Ukončení patriarchátu vyžaduje peníze na stole. Není na co čekat.

António Guterres, generální tajemník OSN

Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB) upozorňuje na roli internetu v obchodování s drogami a jejich užívání 

Informační materiál. Toto není oficiální dokument.
Tiskovou zprávu připravilo podle zdrojů INCB Informační centrum OSN v Praze.

Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (International Narcotics Control Board, INCB) ve své výroční zprávě za rok 2023:

– konstatuje, že obchodování s drogami přes internet zvýšilo dostupnost drog na nelegálním trhu;

– varuje, že bezpečí pacientů ohrožují nelegální internetové lékárny, které prodávají léky bez lékařského předpisu přímo spotřebiteli;

– upozorňuje na nelehký úkol, který stojí před orgány činnými v trestním řízení při monitorování a stíhání aktivit v oblasti drog na internetu;

– vidí možnosti využití internetu a sociálních sítí pro kampaně zaměřené na prevenci užívání drog a zlepšení přístupu ke službám léčby závislostí;

– vybízí vlády, aby využívaly celou škálu nástrojů a programů INCB, které jim pomohou v úsilí o potírání zneužívání internetu k obchodování s drogami, a

– vyjadřuje znepokojení nad přetrvávajícími regionálními rozdíly v dostupnosti a spotřebě legálních drog k léčbě bolesti.

PRAHA, 6. března (Informační centrum OSN) – Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (INCB) ve své výroční zprávě uvádí, že rozvíjející se online obchodování s drogami představuje nové výzvy pro kontrolu drog. Podle INCB existují také příležitosti, jak využít internet k prevenci a léčbě závislostí.

Zvýšená dostupnost nelegálních drog na internetu, zneužívání online platforem včetně sociálních sítí zločineckými skupinami a zvýšené riziko úmrtí v důsledku předávkování fentanylem a dalšími syntetickými opioidy nabízenými online jsou některé z klíčových výzev pro kontrolu drog v éře internetu.

„Obchodování s drogami neprobíhá pouze na „temném webu“ (dark web). Zločinci využívají i legální platformy elektronického obchodu. Vyzýváme vlády, aby spolupracovaly se soukromým sektorem a programy INCB na prevenci a odhalování obchodování s drogami a dalšími nebezpečnými látkami na internetu,“ uvedl Jallal Toufiq, prezident INCB.

Využívání sociálních sítí a dalších online platforem znamená, že obchodníci s drogami mohou propagovat své produkty před širokým celosvětovým publikem. Běžné platformy sociálních sítí jsou využívány jako místní tržiště a nevhodný obsah je přístupný dětem a mladistvým.

S cílem zabránit odhalení jsou běžně používány šifrovací metody, anonymní prohlížení na darknetu a kryptoměny, což ztěžuje stíhání trestných činů obchodování online. Pachatelé mohou své aktivity přesunout na území s nižší úrovní vynucování práva, mírnějšími sankcemi nebo se usadit v zemích, kde se mohou vyhnout vydání. Další komplikací je samotný rozsah online aktivit. V jednom případě ve Francii shromáždily příslušné orgány více než 120 milionů textových zpráv z 60 tisíc mobilních telefonů.

Bezpečnost pacientů ohrožují nelegální internetové lékárny, které prodávají léky bez lékařského předpisu přímo spotřebitelům. Spotřebitelé nemohou zjistit, zda se nejedná o padělané, neschválené nebo dokonce nelegální léky. Celosvětový obchod s nelegálními léčivy dosahuje podle odhadů 4,4 miliardy USD (103,5 miliardy Kč).

Příležitosti pro léčbu a prevenci drogových závislostí

INCB vidí možnosti využití online platforem k prevenci užívání drog bez lékařského předpisu, zvyšování povědomí o škodlivosti užívání drog a k podpoře kampaní v oblasti veřejného zdraví. Vlády mohou využívat platformy sociálních sítí k provádění kampaní zaměřených na prevenci užívání drog zejména mezi mladými lidmi.

„Existují příležitosti, jak využít sociální sítě a internet k prevenci užívání drog, zvýšit povědomí o škodlivosti drog a zlepšit přístup ke službám léčby závislostí,“ uvedl prezident INCB Toufiq. „Zároveň jsme znepokojeni rostoucím využíváním sociálních sítí k prodeji drog, a to i dětem, a způsoby, jakými zločinci využívají online platformy k nezákonným činnostem.“

Telemedicína a internetové lékárny by mohly zlepšit přístup ke zdravotní péči a pomoci oslovit pacienty s poruchami způsobenými užíváním drog a zpřístupňovat léčbu drogových závislosgí většímu počtu lidí. Online platformy by také mohly být využívány ke sdílení informací o nežádoucích důsledcích užívání drog a k varování před falešnými léky, což může zachránit životy.

Nezbytnost mezinárodní spolupráce 

Vzhledem ke globální povaze online platforem je pro identifikaci nových hrozeb a vypracování účinných reakcí nesmírně důležitá spolupráce. 

INCB podporuje dobrovolnou spolupráci mezi vládami a internetovými firmami s cílem řešit zneužívání legálních platforem online obchodů k prodeji drog. Jeho iniciativy, jako je program GRIDS, vedly k zabavení drog a k rozbití zločineckých sítí.

Odvětví výroby, marketingu, přepravy a zpeněžování jsou obzvláště zranitelná vůči zneužívání ze strany osob obchodujících s nebezpečnými látkami. Výbor uvádí, že k řešení těchto rozvíjejících se problémů je zapotřebí posílit spolupráci mezi vládami, mezinárodními organizacemi, regulačními orgány a soukromým sektorem.

Přetrvávající rozdíly v přístupu k lékům na léčbu bolesti

V mnoha částech světa není k dispozici dostatek cenově dostupného morfinu k medicínským účelům. Přetrvávající regionální rozdíly v dostupnosti opioidních analgetik používaných k léčbě bolesti nejsou způsobeny nedostatkem opiátových surovin, ale spíše částečně nepřesnými odhady skutečných zdravotních potřeb jejich obyvatel. Úroveň spotřeby léků proti bolesti zůstává nejvyšší v Evropě a Severní Americe.

V roce 2023 byla akutní potřeba léků obsahujících mezinárodně kontrolované látky pro lidi postižené přírodními katastrofami a mimořádnými událostmi souvisejícími se změnou klimatu a konflikty. INCB vyzývá vlády, aby v takových situacích využívaly zjednodušené postupy a zajistily tak nerušenou dostupnost těchto léčiv.

Významné trendy oblasti dodávek nelegálních drog

V Afghánistánu došlo k dramatickému poklesu nelegálního pěstování opiového máku a výroby heroinu. INCB uvádí, že postiženým zemědělcům, kteří nemusí mít jiné zdroje příjmů, je třeba nabídnout alternativní zdroje obživy.

Opioidová krize má v Severní Americe nadále závažné důsledky, přičemž počet úmrtí, na nichž se podílely syntetické opioidy jiné než metadon, se nadále zvyšuje a v roce 2021 dosáhl více než 70 tisíc.

Organizace obchodující s drogami rozšiřují své aktivity v povodí Amazonky do oblastí nelegální těžby minerálů a dřeva a obchodu s volně žijícími živočichy.

V Kolumbii a Peru byla zaznamenána rekordní úroveň nelegálního pěstování koky, která vzrostla o 13, resp. 18 %. V západní a střední Africe, která je významným tranzitním regionem pro kokain, dosáhly v roce 2021 záchyty kokainu rekordní úrovně.

Několik evropských států pokračuje v zavádění regulovaných trhů s konopím pro nelékařské účely. Tyto programy se nezdají být v souladu s úmluvami o kontrole drog.

Ukazuje se, že jižní Asie je stále častěji cílem pašování v Afghánistánu nelegálně vyráběného metamfetaminu do Evropy a Oceánie.

Tichomořské ostrovní státy se změnily z výhradně tranzitních míst na trasách obchodu s drogami na cílové trhy pro syntetické drogy. To představuje pro komunity a jejich systémy veřejného zdraví značné problémy.

Zpráva o prekurzorech

V rámci mezinárodního úsilí zabránit výrobcům nelegálních drog v nahrazování některých kontrolovaných chemických látek příbuznými náhražkami výbor doporučuje, aby bylo pod mezinárodní kontrolu zařazeno celkem 16 prekurzorů stimulancií amfetaminového typu (dvě řady úzce příbuzných chemických látek).

Na základě žádosti Spojených států byly rovněž posouzeny dva prekurzory fentanylu a INCB je doporučil k mezinárodní kontrole. Zpráva o prekurzorech rovněž uvádí nárůst nekontrolovaných prekurzorů fentanylu v Severní Americe v roce 2023.

Komise pro omamné látky bude na svém březnovém zasedání hlasovat o zařazení všech 18 látek pod mezinárodní kontrolu prostřednictvím zařazení do tabulky I úmluvy z roku 1988.

INCB je znepokojen nedostatkem auditů a inspekcí v některých zónách volného obchodu, které jsou náchylné ke zneužití k nezákonným činnostem. Výbor vyzývá vlády, aby zajistily řádný dohled nad těmito zónami a zabránily tak jejich zneužívání k obchodování s prekurzory.

O INCB (www.incb.org)

Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (INCB, International Narcotics Control Board) je nezávislý monitorovací orgán pro implementaci příslušných úmluv OSN (Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 a Úmluvy proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988). Byl založen v roce 1968 v souladu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách (1961). Výbor INCB měl předchůdce již v době Společnosti národů podle dřívějších úmluv o kontrole drog. Vydává výroční zprávu, kterou prostřednictvím Komise pro omamné látky předkládá Ekonomické a sociální radě OSN (ECOSOC). Výroční zpráva INCB je komplexním přehledem o situaci v oblasti kontroly drog v různých částech světa. Jako nestranný orgán se INCB snaží identifikovat a předvídat nebezpečné trendy a navrhuje přijetí nezbytných opatření.

INCB má sekretariát, který mu pomáhá při výkonu jeho funkcí. Sekretariát INCB je administrativní jednotkou Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), ale v podstatných záležitostech podléhá výhradně ECOSOC. Sídlí ve Vídni. 13 členů INCB je voleno ECOSOC. Členství je osobní a trvá pět let.

Zpráva INCB za rok 2023 byla zveřejněna 5. března 2024 ve Vídni. V Česku byla představena na tiskové konferenci v Informačním centru OSN v Praze (UNIC) 6. března. Na tiskové konferenci vystoupili

Pavel Pachta, odborník na mezinárodní regulaci narkotik a psychotropních látek, člen INCB (zvolen v tajné volbě ECOSOC v prosinci 2022 jako první občan ČR)

Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku

Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR 

Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze (moderace)

Pavel Pachta (člen INCB): Nebezpečím, která vyplývají ze závislosti na nelegálních drogách, je třeba čelit. Internet představuje v tomto ohledu jak obrovskou výzvu, tak také příležitost. Je na exekutivě, zajišťující vymáhání práva, aby se s novými výzvami snažila co nejlépe vyrovnat. Je na příslušných vládních institucích a občanské společnosti, aby využily nové příležitosti k prevenci užívání drog a k pomoci uživatelům v problémech. To vše se neobejde bez spolupráce podnikatelského sektoru, toho, který působí bezprostředně v oblasti internetu, tak i průmyslu, který vyrábí látky využitelné při nelegální výrobě drog. A samozřejmě se to neobejde bez spolupráce v globálním měřítku.

Jindřich Vobořil (národní koordinátor pro protidrogovou politiku): „INCB report mimo jiné upozorňuje na roli internetu v oblasti pašování a užívání drog. Online prostor sice přináší spoustu výzev, ale zároveň i příležitostí. Lidé, kteří užívají drogy, se často dělí o tipy a rady ohledně užívání drog, proto vnímám jako klíčové, aby byly v online prostoru dobře dostupné faktické informace o drogách a jejích rizicích a lidé je nemuseli hledat na uzavřených fórech, kde informace není možné ověřit. Report INCB vyzývá k tomu, aby vlády prováděly osvětu a preventivní opatření právě skrze internet a sociální sítě.
Report INCB se mimo jiné zabývá funkčností mezinárodního systému kontroly drog. I v této oblasti stojíme před řadou dlouhotrvajících výzev, a proto bychom se měli zamýšlet na funkčností onoho systému.

Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR): „Fenomén drogové trestné činnosti v prostředí internetu a skrytého internetu, využití kryptovaných komunikačních platforem, zásilkových služeb a virtuálních měn, přináší do praxe orgánů vymáhajících právo nové výzvy. Nezbytností se stává adaptace na nové způsoby distribuce nelegálních návykových látek a prekurzorů, stejně jako využívání nových forem a metod odhalování a vyšetřování tohoto typu protiprávního jednání. Kromě ovlivnění standardních distribučních schémat na národní úrovni, narůstá i potřeba užší a dynamičtější mezinárodní policejní a justiční spolupráce, která odráží globalizovanou podstatu tohoto trendu.    


Sekretariát INCB | [email protected]www.incb.org | +43-1 26060-4163 
Kontakty v Praze:
Pavel Pachta, člen INCB | [email protected] | +420 607622075
Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze | [email protected] | +420 724020611 

### 

Antisemitská nenávist, která podnítila holocaust, nezačala s nacisty, ani neskončila jejich porážkou

Poselství generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu 2024

Dnes si připomínáme ztrátu šesti milionů židovských dětí, žen a mužů, které nacisté a jejich kolaboranti systematicky vyvraždili. Připomínáme si i Romy a Sinty, lidi s postižením a mnoho dalších, kteří byli během holocaustu pronásledováni a zabiti. 

Vzdáváme čest jejich památce. 

Stojíme při přeživších, jejich rodinách a potomcích.  

Zavazujeme se, že nikdy nezapomeneme. A nedovolíme, aby ostatní zapomněli na pravdu o tom, co se stalo. 

A uvědomujeme si, jak strašlivou odezvu nachází tento vzpomínkový den v dnešní době.

Antisemitská nenávist, která podnítila holocaust, nezačala s nacisty, ani neskončila jejich porážkou.

Dnes jsme svědky toho, jak se nenávist šíří alarmující rychlostí. 

V on-line prostředí se z okraje dostala do hlavního proudu.

Právě v tento den si ale musíme připomenout, že démonizace druhých a pohrdání rozmanitostí je nebezpečím pro všechny. 

Že žádná společnost není imunní vůči nesnášenlivosti a ještě horším věcem.

A že fanatismus vůči jedné skupině je fanatismem vůči všem.

Jak řekl bývalý vrchní rabín Spojeného království Jonathan Sacks, „nenávist, která začíná u Židů, nikdy nekončí u Židů“.

A tak se dnes, a po odporných teroristických útocích Hamásu ze 7. října obzvlášť, musíme rozhodně postavit silám nenávisti a rozdělení.  

Musíme jednoznačně odsoudit antisemitismus kdykoli a kdekoli se s ním setkáme. Stejně tak musíme odsoudit všechny formy rasismu, předsudků a náboženského fanatismu, včetně nenávisti vůči muslimům a násilí proti menšinovým křesťanským komunitám.

Nesmíme nikdy mlčet tváří v tvář diskriminaci a nikdy tolerovat intoleranci. 

Zasazujme se o lidská práva a důstojnost pro všechny.

Nespouštějme ze zřetele lidskost druhých a nepolevujme v ostražitosti.

Všem, kteří čelí předsudkům a pronásledování, musíme jasně říci: nejste sami.

Organizace spojených národů stojí při vás.

***

Nezapomínáme. Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2024

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2005. Podle rezoluce Valného shromáždění mají být oběti holocaustu uctěny každoročně na celém světě 27. ledna, kdy byl v roce 1945 osvobozen největší německý nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi. 

Téma pro rok 2024: Uznání mimořádné odvahy obětí a přeživších holocaustu

Během holocaustu se nacisté snažili dehumanizovat své oběti. Vzepřít se nacistům vyžadovalo mimořádnou odvahu. OSN vzdává letos hold statečnosti všech, kteří se nacistům postavili navzdory velkým rizikům. Jejich odkaz uctíme připomenutím jejich pozoruhodných příběhů. Na památku všech obětí a přeživších zintenzivníme úsilí v boji proti popírání holocaustu, proti antisemitismu a rasismu. (The Holocaust and the United Nations Outreach Programme)

Příběh Friedl Dicker-Brandeisové

Odpor proti nacistické dehumanizaci měl mnoho podob. Dorit Weiserová byla jedním z 15 tisíc židovských dětí, které nacisté věznili v terezínském ghettu. Deportovali ji tam z Olomouce. Kromě dětí v Terezíně věznili i staré lidi, válečné veterány, významné židovské umělce, spisovatele, skladatele, hudebníky nebo akademiky. Mezi nimi byla i židovská umělkyně a pedagožka Friedl Dicker-Brandeisová z výtvarné školy Bauhausu, u níž se Dorit učila.

Friedl při deportaci do Terezína s sebou vzala výtvarné potřeby a materiály. Spolu s dalšími dospělými vězni pak odvážně vzdorovala nacistickému záměru dehumanizovat děti. Prostřednictvím tajných kurzů dětem připomínala jejich schopnost tvořit a rozvíjela jejich fantazii. Ve stále temnějším a nebezpečnějším světě se dětem snažila dávat naději. 

Je známou tragédií, že většina dětí holocaust nepřežila. Dorit Weiserová byla později z Terezína deportována do německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka a tam zavražděna. Nepřežila ani Friedl Dicker-Brandeisová. Jako poslední akt vzdoru před deportací z Terezína ukryla velkou část uměleckých děl, která děti vytvořily. Díky tomu válku přežily tisíce kreseb a maleb. Zůstávají živým svědectvím odvahy a odporu proti dehumanizaci.

Připomínka obětí holocaustu v sídle OSN v New Yorku

V pátek 26. ledna se v sále Valného shromáždění uskuteční tradiční připomínka památky obětí holocaustu za účasti nejvyšších představitelů světové organizace včetně generálního tajemníka a předsedy Valného shromáždění, stálého zástupce Izraele při OSN a zvláštního vyslance Spojených států pro monitorování a boj proti antisemitismu. 

Od 22. ledna do 23. února se v návštěvnické hale sídla OSN koná výstava „Boj o celý svět – Dolní Sasko pod nacistickou nadvládou“ sledující vývoj událostí v letech 1933 až 1945 na území dnešní spolkové země Dolní Sasko v Německu.

Dne 27. února se v knihkupectví OSN v hlavní budově v New Yorku uskuteční beseda o knize „Falešná hraběnka: Židovka, která během holocaustu zachránila tisíce Poláků“ od Elizabeth B. White a Joanny Sliwa.

Obrázek nahoře:
„Kvetoucí louka s motýly“. Dorit Weiserová (1932-1944). Copyright: Židovské muzeum v Praze

Připomínka obětí holocaustu. Vzdělávací program OSN pro základní a střední školy

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna) připravilo Informační centrum OSN v Praze sérii vzdělávacích seminářů pro žáky vyšších ročníků základních a studenty středních škol. Program potrvá přibližně 60 minut a součástí je úvod do tématu, projekce filmu „Cesta k nacistické genocidě“ (38 minut, anglicky s českými titulky) a následná diskuse.

Termíny:
25. ledna 2024 od 9:30 a od 11:00
26. ledna 2024 od 9:30 a od 11:00

Místo konání: Informační kancelář OSN, Železná 24, Praha 1

Program je česky a zdarma
Kapacita: do 30 studentů + pedagogický doprovod

V případě zájmu o vzdělávací program nás, prosím, kontaktuje na [email protected]

Film „Cesta k  nacistické genocidě“ vyrobilo Muzeum holocaustu ve Spojených státech. Ve spolupráci s OSN je volně šířen do vzdělávacích institucí na celém světě. Ve výuce jako úvod do problematiky holocaustu lze využít i tento doprovodný textový materiál. Film se zabývá vzestupem a upevňováním nacistické moci v Německu. Zkoumá příčiny, ideologii, propagandu i způsoby pronásledování Židů a jiných obětí holocaustu. Zamýšlí se i nad tím, jak se nacistům podařilo rozpoutat ničivou válku a vyvraždit miliony nevinných lidí. Využívá syrové dobové záběry a nemusí být proto vhodný pro mladší publikum. 

Pro výuku doporučujeme i publikaci Poslední let Petra Ginze. Vznikla jako vzpomínka na výjimečného židovského chlapce z Prahy, který zahynul během holocaustu. Organizace spojených národů ji připravila jako doprovodný materiál ke stejnojmennému filmu americké režisérky Sandy Dickson.  

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2005. Podle rezoluce Valného shromáždění mají být oběti holocaustu uctěny na celém světě vždy 27. ledna, kdy v roce 1945 osvobodila tehdejší sovětská armáda největší německý nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi.  

Den lidských práv 2023

Poselství u příležitosti Dne lidských práv
10. prosince 2023

„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.“ Ikonická úvodní věta Všeobecné deklarace lidských práv je dnes stejně důležitá jako v době jejího přijetí před 75 lety.

Všeobecná deklarace je cestovní mapou, která pomáhá ukončovat konflikty, zacelovat rozpory a podporovat život v míru a důstojnosti pro všechny. 

Svět se ale na své cestě ztrácí. Zuří konflikty. Chudoba a hlad sílí. Prohlubují se nerovnosti. Klimatická krize je krizí lidských práv, která nejvíce zasahuje ty nejzranitelnější. Autoritářství je na vzestupu. Zmenšuje se občanský prostor a média jsou napadána ze všech stran. Rovnost žen a mužů zůstává vzdáleným snem a reprodukční práva žen mnohde nenaplněna. 

Dnes ještě více než kdy jindy musíme prosazovat a respektovat všechna lidská práva – sociální, kulturní, ekonomická, občanská i politická – která nás všechny chrání. Všeobecná deklarace ukazuje cestu ke společným hodnotám a přístupům, které mohou pomoci vyřešit napětí a vytvořit bezpečnost a stabilitu, po nichž náš svět touží. Při práci na aktualizaci globálních rámců a jejich zefektivnění v 21. století musí mít lidská práva unikátní a ústřední roli.  

Vyzývám členské státy, aby využily 75. výročí deklarace a Summit budoucnosti, který se uskuteční příští rok v září, k posílení závazku k nadčasovým hodnotám Všeobecné deklarace.

V Den lidských práv vyzývám lidi na celém světě, aby prosazovali a respektovali lidská práva. Každý den, pro každého a všude.

António Guterres

Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní

Výstava k 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv 

Lidská pravá jsou vlastní nám všem, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický původ, barvu pleti, náboženství, jazyk nebo jiné postavení… Lidská práva jsou práva, která máme jednoduše proto, že existujeme jako lidské bytosti. Nejsou udělována žádným státem. Tato univerzální práva patří nám všem. Zahrnují vše od nejzákladnějšího práva na život až po práva, kvůli kterým stojí za to žít – jako je právo na stravu, vzdělání, práci, zdraví, zdravé životní prostředí nebo svobodu. 

Svoboda, rovnost a spravedlnost pro všechny

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Valným shromážděním OSN v roce 1948, je prvním právním dokumentem, který stanoví základní lidská práva, jež mají být všeobecné̌ chráněna. Deklarace 10. prosince 2023 oslavila 75. narozeniny. Zůstává základem všech mezinárodních úmluv o lidských právech. 30 článků Deklarace stanoví principy a základní stavební kameny současných i budoucích lidskoprávních úmluv, smluv a dalších právních nástrojů. 

Na výstavě je uvedeno všech 30 článků v interpretované podobě. Premiéru bude mít 11. prosince 2023 na národní konferenci

Výstavu připravilo v roce 2023 Informační centrum OSN v Praze (UNIC) s podporou Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Za spolupráci na realizaci v ČR děkujeme zmocněnkyni vlády České republiky pro lidská práva. 

Parametry výstavy 

 • 31 samostojných kartonových desek, rozměry cca 130-180 cm x cca 75 cm (30 x ořezy postav v životní velikosti, 1 x úvodní panel (obdélník na výšku))
 • 2 roll-up bannery,  200 x 90 cm, hmotnost 2 x 3,5 kg

Jak je možné výstavu získat? 

Obraťte se na Šárku Svobodovou. Doba výpůjčky je 20-30 dnů.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval k prošetření obvinění ze sexuálního násilí při teroristických útocích Hamásu

Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk na tiskové konferenci v předvečer 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv v Ženevě odsoudil závažné sexuální zločiny, kterých se měli dopustit bojovníci Hamásu během teroristických útoků v jižním Izraeli 7. října. Odmítl obvinění z dvojích standardů, pokud jde o postoj OSN ke krizi v Gaze, a poznamenal, že byl již dříve seznámen s obviněními ze sexuálního násilí během útoku Hamásu na obce v jižním Izraeli. 

Řekl, že je naprosto zřejmé, že kruté útoky by měly být plně a nezávisle vyšetřeny, protože to obětem dlužíme. Odsoudil zároveň katastrofické scény, které se v Gaze odehrávají od 7. října, kdy izraelské obranné síly zahájily odvetu za teroristický útok vedený Hamásem. 

Vysoký komisař poznamenal, že v případě podobně závažných šetření v oblasti lidských práv, jako například obvinění z masového zabíjení civilistů v ukrajinské Buči ruskými silami v dubnu 2022, trvalo několik měsíců, než mohla být zahájena.

„Dlužíme obětem, aby proběhlo seriózní vyšetřování a aby spravedlnosti bylo učiněno zadost,“ uvedl vysoký komisař s tím, že jeho úřad předal ve druhém říjnovém týdnu žádost Izraeli, aby umožnil týmu vyšetřovatelů OSN v oblasti lidských práv přístup k výkonu jejich práce. „Tuto výzvu jsem zopakoval a doufám, že bude vyslyšena,“ dodal.

Na tiskové konferenci v Ženevě Türk zopakoval předchozí výzvy k zastavení bojů i výzvu státům, které mají vliv na bojující strany, aby v souladu s válečným právem prosazovaly ochranu civilistů. Tyto výzvy následovaly poté, kdy jeho úřad OSN pro lidská práva uvedl, že „způsob útoků, které míří nebo dopadají na civilní infrastrukturu, vyvolává vážné obavy ohledně dodržování mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele a významně zvyšuje riziko krutých zločinů“.

„Jako okamžitý krok vyzývám k naléhavému zastavení nepřátelských akcí,“ řekl. „Všechny strany vědí co je skutečně nutné k dosažení míru a bezpečnosti pro palestinský a izraelský lid. Násilí a pomsta mohou vést jen k větší nenávisti a radikalizaci. Jediným způsobem, jak ukončit rostoucí utrpení, je ukončení okupace a dosažení dvoustátního řešení.“

Volker Türk rovněž zopakoval vážné znepokojení nad „dehumanizujícími a podněcujícími výroky“ ze strany úřadujících i bývalých vysokých izraelských představitelů a zástupců Hamásu. „Historie ukazuje, kam až takový jazyk může vést. To je nejen nepřijatelné, ale příslušný soud může takové výroky za okolností, za nichž byly proneseny, považovat za podněcování ke krutým zločinům,“ uvedl na tiskové konferenci Volker Türk.

Zdroj: UN News
Foto: Úřad OSN pro lidská práva OHCHR

Oranžově nasvícené budovy v Česku podpoří celosvětovou kampaň OSN proti násilí na ženách a dívkách

Orange The World – 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí – je mezinárodní kampaň za ukončení násilí na ženách a dívkách na celém světě. Je součástí iniciativy UNiTE by 2030, kterou v roce 2008 vyhlásil generální tajemník OSN. Tématem kampaně je prevence násilí na ženách a dívkách a její financování. 

16 dní aktivismu tradičně začíná 25. listopadu (Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách) a končí 10. prosince (Den lidských práv). Oranžovým nasvícením budov se k této iniciativě i letos 25. listopadu připojí některé významné instituce v Česku: 

 • Brno: Mahenovo divadlo a fontána před Janáčkovým divadlem
 • Hradec Králové: budova radnice na Velkém náměstí 
 • Liberec: budova radnice
 • Ostrava: Most Miloše Sýkory
 • Praha: rektorát Univerzity Karlovy (Karolinum), Černínský palác Ministerstva zahraničních věcí ČR, Petřínská rozhledna, Atrium na Žižkově

Do kampaně se každoročně zapojují významné památky a budovy po celém světě, v minulých letech mimo jiné i Evropská komise a Evropský parlament, pyramidy v Egyptě, Niagarské vodopády, nebo stadion Maracaná v Riu de Janeiro.

Každá třetí žena na světě zažije alespoň jednou v životě fyzické nebo sexuální násilí. Násilí na ženách a dívkách je jedním z nejrozšířenějších porušování lidských práv. Pandemie COVID-19, konflikty a klimatická změna zvyšují rizika násilí na ženách a dívkách a vytváří nové hrozby, které dále posilují zranitelnost žen a dívek.

Fakta o násilí na ženách a dívkách

 • V roce 2021 bylo na celém světě zabito přibližně 45 tisíc žen a dívek rukou partnera nebo jiného člena rodiny. To je každou hodinu více než pět žen nebo dívek.
 • Podle odhadů 736 milionů žen na světě bylo alespoň jednou v životě vystaveno fyzickému a/nebo sexuálnímu násilí (30 % žen ve věku 15 let a starších).
 • Méně než 40 % žen, které zažily násilí, vyhledá pomoc. Ve většině zemí s dostupnými údaji o této problematice se ženy, které vyhledají pomoc, většinou obracejí na rodinu a přátele a jen velmi málo z nich na instituce, jako např. policie nebo zdravotnická zařízení. Na policii se obrátilo méně než 10 % těch, které vyhledaly pomoc.
 • Celosvětově 15 milionů dospívajících dívek ve věku 15-19 let zažilo nucený sex. 
 • Na základě údajů z 30 zemí jen 1 % dívek ve věku 15-19 let, které zažily nucený sex, vyhledalo odbornou pomoc.
 • Nejméně 162 zemí světa má zákony o domácím násilí a 147 zemí o sexuálním obtěžování na pracovišti. To ale neznamená, že všechny nezbytně vyhovují mezinárodním standardům a jsou uplatňovány.
 • 10 procent žen v EU se od svých 15 let setkalo s obtěžováním v on-line prostoru. To zahrnuje nevyžádané a urážlivé sexuálně explicitní e-maily / textové zprávy nebo urážlivé a nevhodné návrhy na sociálních sítích.
 • 82 % žen zvolených do národních parlamentů uvádí, že zažilo nějakou formu psychického obtěžování a nátlaku během výkonu mandátu, včetně nemístných narážek nebo sexistických a ponižujících urážek. Nejčastější formou jsou útoky na sociálních sítích. 44 % těchto žen uvádí, že obdržely výhružky smrtí, znásilnění nebo únosu. 65 % z nich bylo vystaveno sexistickým poznámkám, především ze strany mužských kolegů v parlamentu. 
 • Celosvětový průzkum ukázal, že 73 % novinářek zažilo násilí na internetu.

Zdroj: UN Women, 2023

Kontakt: 
Michal Broža, [email protected], 724 020 611


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1