Skip to main content

Štítek: Mír a bezpečnost

Uprchlíci a migrace: Žádný důvod ke spokojenosti

Zajd Raad Husajn

Vůdčí roli generálního tajemníka OSN, jeho kvalitní zprávu (pro Summit OSN pro uprchlíky a migranty, pozn. překl.) a obdivuhodné snahy Irska a Jordánska o dosažení politického konsensu bychom měli ocenit všichni. Přesto nelze tento summit zredukovat jen na proslovy a duchaplné rozhovory, proud sebechvály – a jde se dál.

Miliony lidí vidí příslib svobody jen přes třepotající se celtu stanu. Své děti i majetek nesou na zádech na cestě dlouhé stovky a možná i tisíce kilometrů. Riskují utopení a tísní se v otřesných detenčních zařízeních. A jakmile jsou z nich jednou propuštěni, jsou ohrožováni rasisty a xenofoby. Není žádný důvod ke spokojenosti.

Hořká pravda je taková, že summit OSN byl svolán kvůli našemu velkému společnému selhání. Selhali jsme vůči dlouhodobě trpícím obyvatelům Sýrie, protože jsme válku neukončili hned v jejím počátku. Selhali jsme vůči dalším lidem v oblastech nyní již chronických konfliktů, a to ze stejného důvodu. Selhali jsme vůči milionům migrantů, kteří si zaslouží mnohem více než jen celé životy poznamenané nedůstojnými a zoufalými životními podmínkami.

Je hanebné, aby oběti odsouzeníhodných zločinů znovu trpěly naším selháním při jejich ochraně. Je nepřijatelné, aby se zoufalé ženy, muži i děti cejchovali jako zločinci a byli zadržování měsíce, dokonce roky, čímž dochází k dalšímu poškozování jejich fyzického i duševního zdraví.

To všechno můžeme změnit. Zde na summitu a společně: (založme náš další postup, pozn. překl.) na respektu, bezpečí a důstojnosti pro všechny. Ne ale v situaci, kdy obhájci toho, co je dobré a správné, jsou v řadě zemí překřičeni rasistickými extremisty, kteří chtějí získat nebo si udržet moc s pomocí předsudků a dezinformací na úkor těch nejzranitelnějších a dokonce i na úkor těch, kteří je nyní podporují.

Důvodem tohoto morálního selhání je šířící se epidemie ztráty paměti. Mnozí asi již zapomněli na dvě světové války a na to, co se stane, když se strach a zloba přiživí polopravdami a lží. Roste nenávist. Pojistka je odjištěna, časový spínač spuštěn a lidstvo se znovu chytí za ruce s démony své vlastní minulosti.

Fanatici a lháři, kteří odmítají více sdílení odpovědnosti, usilují o rozkol. Někteří možná teď sedí v tomto sále (Valného shromáždění, pozn. překl.). Pokud jste tady, pak vám říkáme: budeme vás dál veřejně jmenovat. Brzy možná tento sál opustíte, ale tím se nevymaníte z toho, jak vás jednou posoudí lidstvo.

Autor je vysokým komisařem OSN pro lidská práva

Generální tajemník OSN k „Brexitu“

Generální tajemník OSN pozorně sledoval diskuse předcházející referendu ve Velké Británii. Rozhodnutím o vystoupení z EU vyvrcholilo období intenzivních úvah a diskusí vedených nejen ve Velké Británii, ale v celé Evropě.

Nyní, když Velká Británie a další členské státy EU vstupují do procesu příprav dalšího postupu, spoléhá generální tajemník na historicky prokázanou schopnost Evropy jednat pragmaticky a zodpovědně v zájmu evropských občanů.

OSN se těší na další spolupráci s Velkou Británií i Evropskou unií, které jsou pro ni obě důležitými partnery.

Generální tajemník očekává, že i nadále bude Evropská unie spolehlivým partnerem OSN při řešení rozvojových a humanitárních otázek, stejně jako otázek míru a bezpečnosti, včetně migrace.

Věří také, že Velká Británie si podrží své vůdčí postavení v mnoha oblastech, včetně rozvojové sféry. Generální tajemník velmi doufá, že role Velké Británie v této oblasti bude pokračovat.

Spolupráce nás činí silnějšími.

Solidarita a soucit se musí stát základem společného řešení. Poselství generálního tajemníka OSN k Světovému dni uprchlíků

Nucená migrace dosáhla dosud nevídaných rozměrů. Počet lidí na útěku před násilím přesáhl 65 milionů. Nové i přetrvávající konflikty a projevy násilí a perzekuce nutí lidi vydat se na útěk za bezpečím do jiných částí své země nebo překročit hranice a stát se uprchlíky či žadateli o azyl. Další žijí v dlouhodobém exilu, protože řešení vleklých konfliktů je v nedohlednu. Na konci roku 2015 bylo ve světě 21,3 milionu uprchlíků, 3,2 milionu žadatelů o azyl (již zařazených do procesu) a 40,8 milionu lidí tzv. vnitřně vysídlených, kteří na útěku zůstali uvnitř hranic své země.

Světový den uprchlíků je příležitostí společně se zamyslet nad ničivým dopadem válek a pronásledování na životy těch, kteří byli nuceni utéct. Měli bychom ocenit jejich odvahu a odolnost. Je to také dobrá příležitost vzdát hold komunitám a státům, které se rozhodly uprchlíky přijmout. Často se tak děje ve vzdálených pohraničních oblastech postižených chudobou, nestabilitou a velkou nezaměstnaností a mimo pozornost mezinárodního společenství. Devět z deseti uprchlíků v současné době žijí v chudých a středně-příjmových zemích, které se pohybují na pokraji konfliktu.

V průběhu loňského roku se více než milion uprchlíků a migrantů dostalo do Evropy přes Středozemní moře na malých a často nebezpečných plavidlech. Tisíce z nich břehů Evropy nedosáhly a staly se mementem našeho kolektivního selhání. V některých oblastech v souvislosti s tím posílila rozdělující rétorika, narostla xenofobie i restrikce v přístupu k azylu. Duch sdílené odpovědnosti nahradily nenávistné projevy intolerance. Jsme svědky znepokojivého nárůstu ve využívání detencí a budování plotů a dalších bariér.

Protiuprchlická rétorika je tak silná, že je snadné přeslechnout hlasy, které říkají: vítejte. Ale existují a existují na celém světě. V průběhu loňského roku jsme byli v mnoha státech a regionech svědky přívalu soucitu a solidarity. Běžní lidé otevřely svá srdce a domovy uprchlíkům a některé státy přivítaly nově příchozí, přestože v nich mnoho uprchlíků již přebývá.

Je nutné, aby byly tyto pozitivní příklady následovány. Naše reakce na uprchlíky musí vycházet ze společných hodnot sdílení odpovědnosti, nediskriminace, lidských práv a mezinárodních úmluv o uprchlících. Respektována musí být zásada non-refoulement (zákaz nuceného přesunu či navrácení osoby do země, kde by jí hrozilo porušení jejích základních lidských práv – pozn. překl.). Plenární zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni, které se 19. září bude zabývat problémem rozsáhlého pohybu uprchlíků a migrantů, bude historickou příležitostí k dosažení globální dohody a k závazku společné akce a posílení sdílené odpovědnosti za uprchlíky.

Musíme se postavit za miliony lidí, kteří jsou nuceni opustit své domovy a zajistit ochranu jejich práv a důstojnosti, ať se ocitnou kdekoli. Solidarita a soucit se musí stát základem společného řešení.

Společný plán proti násilnému extremismu

Pan Ki-mun

Násilný extremismus je přímým útokem na Chartu OSN a vážnou hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost. Teroristié z Daeš, Boko Haram a další bezostyšně unášejí dívky, systematicky upírají ženám práva, ničí kulturní památky a instituce, deformují mírumilovné hodnoty náboženství a brutálně vraždí tisíce nevinných lidí na celém světě. Tyto skupiny jako magnet přitahují zahraniční bojovníky, kteří se nechají snadno zlákat jednoduchými a podbízivými hesly.

Násilný extremismus není záležitostí jednoho náboženství, jedné národnosti nebo etnické skupiny. Většina jeho obětí ve světě jsou v současnosti muslimové. Máme-li tomuto problému čelit, musíme společně postupovat tak, abychom ho vyřešili a ne znásobili. Mnohaleté zkušenosti ukazují, že krátkozraké politiky, špatné vedení, těžkopádnost, zaměření výhradně na bezpečnost a naprosté přehlížení lidských práv často situaci jen zhorší.

Nesmíme zapomínat na to, že teroristé nechtějí jen rozpoutat násilí. Chtějí také vyprovokovat tvrdou reakci. Potřebujeme si zachovat chladnou hlavu a zdravý rozum. Nesmíme se nechat ovládnout strachem nebo se nechat vyprovokovat těmi, kteří strach zneužívají. Postavit se násilnému extremismu by nemělo být kontraproduktivní.

V lednu jsem Valnému shromáždění OSN představil akční plán prevence násilného extremismu. Je založen na věcnosti a uceleném přístupu. Plán předkládá více než sedmdesát doporučení ke koordinované akci na úrovni globální, regionální i státní, jež vychází z pěti vzájemně souvisejících okruhů.

Za prvé, prevence musí být nejvyšší prioritou. Mezinárodní společenství má právo bránit se této hrozbě zákonnými prostředky. Máme-li však najít dlouhodobé řešení, musíme pozornost věnovat především příčinám násilného extremismu. K jeho vzniku nevede jen jedna cesta. Víme ale, že extremismu se daří tam, kde se porušují lidská práva, kde není dostatečný prostor pro různé politické proudy, kde jsou snahy o začlenění přehlíženy a kde příliš mnoha lidem, zejména mladým, chybí perspektiva a smysl života.

V Sýrii, Libyi, ale i jinde vidíme, že násilný extremismus ještě více prohlubuje dlouho neřešené konflikty. Zároveň víme, co je důležité pro úspěch: dobré vládnutí, zákonnost, účast na politickém rozhodování, kvalitní vzdělávání, důstojná práce a respekt k lidským právům. Musíme si získat především mladé lidi a dát jim příležitost. Podobně se musíme postavit k ženám a zajistit jim ochranu a možnost se uplatnit.

Za druhé, schopnost vést a efektivní instituce. Zlé ideologie nevznikají ve vzduchoprázdnu. Jejich živnou půdou jsou útlak, korupce a nespravedlnost. Proto naléhám na lídry států, aby se více zasazovali o vznik institucí, které budou odpovědné lidem. Budu jim připomínat, aby pozorně naslouchali lidem a aktivně řešili jejich problémy.

Za třetí, prevence extremismu a podpora lidských práv jdou ruku v ruce. Často se stává, že protiteroristické strategie států postrádají základní aspekty náležitého procesu a dodržování zákonnosti. Široké definice terorismu nebo násilného extremismu jsou často využívány ke kriminalizaci legitimních kroků opozičních skupin, občanské společnosti nebo obránců lidských práv. Vlády by neměly povrchních definic zneužívat k napadání nebo umlčování svých kritiků. Znovu opakuji, že extrémisté úmyslně vyvolávají podobné přemrštěné reakce. Nesmíme se nechat do jejich pasti chytit.

Za čtvrté, zapojit se musí všichni. Plán navrhuje společný postup všech vlád. Musíme propojit úsilí aktérů v bezpečnostní, rozvojové, lidskoprávní a humanitární oblasti na úrovni států, regionů a celého světa, včetně OSN. Plán bere v úvahu i to, že neexistují univerzální řešení. Je nutné zapojit celou společnost: představitele církví, ženských hnutí, umělce, sportovce, ale i média a soukromé firmy.

Za páté, zapojení OSN. Usiluji o zapojení celého systému OSN do podpory členských států při řešení příčin násilného extremismu. Předložený plán je především naléhavou výzvou ke společné akci. Cílem je prosadit nové globální partnerství k prevenci násilného extremismu.

Holocaust a lidská důstojnost (uctění památky obětí holocaustu 2016)

Lidská důstojnost je hlavním tématem letošní připomínky holocaustu a jeho obětí. Na konci holocastu byly téměř dvě třetiny zničených životů evropských Židů. Dodnes holocaust zůstává jednou z nejbolestnějších připomínek neschopnosti mezinárodního společenství zachránit ohrožené a zranitelné lidi.

„Organizace spojených národů vznikla jako odpověď na zvěrstva holocaustu a krutosti druhé světové války. Cílem bylo obnovit víru v důstojnost a hodnotu každého člověka a podpořit práva všech na život v rovnosti a bez diskriminace. I dnes jsou tyto zásady stěžejní. V celém světě nadále trpí lidé útoky a diskriminací. Patří k nim i miliony těch, kteří prchají před válkou, pronásledováním a bídou. Je naší povinností nezapomínat na minulost a pomáhat těm, kdo naši pomoc potřebují dnes,“ říká u příležitosti letošního Mezinárodního dne památky obětí holocaustu generální tajemník OSN Pan Ki-mun (celý text prohlášení).

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2005. Podle rezoluce Valného shromáždění mají být oběti holocaustu uctěny na celém světě vždy 27. ledna, kdy v roce 1945 osvobodila tehdejší sovětská armáda největší německý nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi.

Téma letošního připomínání obětí holocaustu – „Holocaust a lidská důstojnost“ – odkazuje na základní principy OSN, které jsou zakotvené v Chartě OSN i na právo každého člověka být osvobozen od diskriminace a právo na rovné zacházení podle Všeobecné deklarace lidských práv.

Informační centrum OSN v Praze jako každoročně připravilo vzdělávací program pro základní a střední školy, který seznamuje s historickými fakty i s poučením pro současnost. Po krátkém úvodu následuje promítání filmu (Cesta k nacistické genocidě nebo Poslední let Petra Ginze). Kontakt: Barbora Krutáková (odkaz neaktivní).

Více informací k tématu: The Holocaust and the United Nations

Holocaust byl zločinem obrovských rozměrů, nikdo nemůže popírat důkazy, že k němu došlo

Poselství generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu (27. ledna 2016)

V průběhu druhé světové války bylo systematicky vyvražděno šest milionů Židů. Nacisté vraždili i Sinty a Romy, politické vězně, homosexuály, lidi s postižením, Svědky Jehovovy či sovětské válečné zajatce.

Holocaust byl zločinem obrovských rozměrů. Nikdo nemůže popírat důkazy, že k němu došlo. Uctěním památky jeho obětí a vzdáním cti odvaze přeživších i těch, kteří jim pomohli na svobodu, každoročně obnovujeme své předsevzetí předcházet podobným zvěrstvům a odmítat nenávistné smýšlení, které k nim vede.

Organizace spojených národů vznikla jako odpověď na zvěrstva holocaustu a krutosti druhé světové války. Cílem bylo obnovit víru v důstojnost a hodnotu každého člověka a podpořit práva všech na život v rovnosti a bez diskriminace.

I dnes jsou tyto zásady stěžejní. V celém světě nadále trpí lidé útoky a diskriminací. Patří k nim i miliony těch, kteří prchají před válkou, pronásledováním a bídou. Je naší povinností nezapomínat na minulost a pomáhat těm, kdo naši pomoc potřebují dnes.

Vice než deset let se vzdělávací program OSN o odkazu holocaustu (The Holocaust and the United Nations, pozn. překl.) snaží mladým lidem přiblížit, co byl holocaust. K této významné práci přispívá řada spolupracujících institucí a partnerů, včetně pamětníků holocaustu.

Memento holocaustu je působivou připomínkou toho, co se může stát, když přestaneme vnímat lidskost, kterou máme všichni společnou. U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu apeluji na všechny, aby odsoudili politické a náboženské ideologie, které štvou lidi proti sobě. Vyjádřeme nesouhlas s antisemitismem a útoky na náboženské, etnické a jiné skupiny. Vytvořme svět, v němž je lidská důstojnost respektována, rozmanitost podporována a mír je trvalý.

Pan Ki-mun

Foto: OSN (na snímku generální tajemník Pan Ki-mun při návštěvě koncentračního tábora v Osvětimi v roce 2013)


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1