Skip to main content

Štítek: Lidská práva

Drogy: INCB chce zaistiť lepší prísun analgetík pre všetkých, ktorí ich potrebujú. Zároveň varuje pred rizikami používania marihuany na nelekárske účely

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2018:

 • vyjadruje znepokojenie nad vývojom v oblasti legislatívnej úpravy používania marihuany na nelekárske účely, ktorá je v rozpore s dohovormi na kontrolu drog a zároveň predstavuje riziko pre zdravie;   
 • varuje pred rizikami slabšie kontrolovaných medicínskych programov využívajúcich marihuanu, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na verejné zdravie a zvýšiť využívanie marihuany na nelekárske účely;
 • vyzýva vlády, aby zaistili lepšiu dostupnosť analgetík a iných liekov pre tých, ktorí ich potrebujú, pričom k tejto otázke vydal osobitnú správu;
 • hovorí, že pri obmedzovaní zneužívania chemických prekurzorov na nezákonnú výrobu omamných látok sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky; taktiež sa podarilo pokročiť aj pri riešení otázky dizajnérskych drog a nových psychoaktívnych látok;  
 • naliehavo žiada o ďalšiu podporu pre Afganistan;
 • odsudzuje mimosúdne násilné činy voči ľuďom podozrivým z drogovej činnosti a vyzýva vlády, aby otázku trestných činov súvisiacich s drogami riešili prostredníctvom riadneho súdneho procesu a s ohľadom na ľudské práva.

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2018 varuje, že slabo regulované programy využívajúce marihuanu na lekárske účely by mohli viesť k zvýšenému zneužívaniu marihuany a kanabinoidov ako aj jej zvýšenému využívaniu na tzv. rekreačné účely.     

Dôraz na riziká slabo regulovaných programov využívajúcich marihuanu na lekárske účely

Správa sa podrobnejšie pozerá na riziká a benefity používania marihuany a kanabinoidov na lekárske a vedecké účely a na vplyv ich rekreačného využívania. Poukazuje na to, že slabo regulované medicínske programy využívajúce marihuanu, ktoré nepracujú v súlade s dohovormi na kontrolu drog, môžu mať za následok jej zneužívanie na nelekárske účely a nepriaznivo pôsobiť na verejné zdravie.     

Prezident INCB Viroj Sumyai povedal: „To, že sme sa v našej správe zamerali na používanie marihuany a kanabinoidov, prichádza v pravý čas, keď sa pozrieme na nedávny legislatívny vývoj v mnohých krajinách v súvislosti s využívaním drogy na lekárske a nelekárske účely. Ohľadom bezpečnosti, regulácie a distribúcie marihuany existuje ešte stále veľa nejasností, najmä v prípadoch, kedy bola legalizovaná na rekreačné účely alebo keď boli rozšírené programy marihuany na lekárske účely. Stále je potrebné vysvetľovať, ako pracuje medzinárodný systém kontroly drog. Jeho koncept vznikol v USA s cieľom ochrániť verejné zdravie prostredníctvom prevencie zneužívania drog a zabezpečenia prístupu k dôležitým liekom.“     

Zmeny vo vnímaní rizík marihuany

V správe sa ďalej spomína, že vnímanie rizika marihuany môžu navyše oslabiť aj slabo regulované lekárske programy využívajúce marihuanu. To mohlo prispieť aj k legalizácii marihuany na nelekárske účely. Prezident INCB varuje, že to by mohlo zároveň znížiť obavy verejnosti pred nebezpečenstvom používania marihuany: „Legalizácia marihuany na rekreačné účely, ako to vidíme v niektorých krajinách, nielenže predstavuje výzvu pre univerzálnu implementáciu dohovorov a ich signatárov, ale aj podstatnú výzvu pre zdravie a kvalitu života, najmä mladých ľudí.“       

INCB chce aj naďalej s vládami krajín, kde bola marihuana povolená na rekreačné účely, viesť konštruktívny dialóg.

Nedostatočná dostupnosť analgetík a iných dôležitých liekov stále znepokojuje

Úrad vyzýva vlády, aby urobili razantnejšie kroky na ukončenie zbytočného utrpenia ľudí, ktorí nemajú prístup k analgetikám, čo prispeje k tretiemu Cieľu udržateľného rozvoja – zabezpečeniu kvality zdravia a života a propagácii kvality života v každom veku. 

Zároveň varuje, že nadmerné zásobenie pacientov aj kontrolovanými liekmi, prevyšujúcimi potreby pacientov, môže znamenať zvýšené riziko ich zneužitia.

Prezident INCB Sumyai povedal: „Z dôvodu nedostatočného prístupu ku kontrolovaným liekom sú v niektorých krajinách sveta ešte stále ľudia, ktorí zbytočne trpia bolesťou a podstupujú chirurgické zákroky bez anestézie. Inde naopak nekontrolovaný prístup vedie k zneužívaniu liekov. Potrebujeme zabezpečiť rovnomernejší prístup k týmto liekom uľahčujúcim bolesť.“

Úrad publikoval osobitnú prílohu k dostupnosti s názvom „Pokrok pri zabezpečovaní adekvátneho prístupu k medzinárodne kontrolovaným látkam na lekárske a vedecké účely“. Zaoberá sa témou ako zabezpečiť adekvátny prístup a ako pomôcť vládam, aby riešili túto situáciu.      

V prílohe sa hovorí o zisteniach INCB ohľadom prvého globálneho vyhodnotenia prístupu k dôležitým psychotropným látkam, ako napríklad k látkam používaným na liečbu úzkosti a epilepsie. Ukazuje sa, že spotreba týchto látok na globálnej úrovni nie je vyrovnaná. Ako sa píše v správe, 80 percent ľudí s epilepsiou žije v nízkopríjmových a strednopríjmových krajinách, kde úroveň spotreby základných liekov na epilepsiu pod medzinárodnou kontrolou je stále nízka alebo nejasná.    

V nízkopríjmových krajinách s obmedzeným počtom lekárov INCB odporúča, aby rad zdravotníckych profesionálov ako napríklad špeciálne školené zdravotné sestry a bratia mali právomoc predpisovať kontrolované látky.   

INCB žiada viac podpory pre Afganistan

Správa dáva dôraz na výzvy v oblasti kontroly, ktorým v súčasnosti čelí Afganistan. V krajine sa do roku 2017 výrazne zvýšila nezákonná produkcia ópia, kde rozsah nelegálneho trhu s opiátmi prekročil hodnotu celkového národného exportu.    

Prezident INCB povedal, že vedenie Úradu preskúmalo tento vývoj v úzkej spolupráci a afganskou vládou: „Ak snahy o riešenie problému s  drogami nebudú účinné, v krajine sa rozšíri chudoba, povstania a terorizmus.“ Úrad sa odvolal na článok 14 bis Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961, čo znamená, že INCB žiada medzinárodné spoločenstvo a Organizáciu Spojených národov o urgentné poskytnutie ďalšej pomoci Afganistanu, aby mohol riešiť tieto výzvy.     

Z hľadiska pohľadu na regióny sa správa venovala aj osobitným problémom v súvislosti s kontrolou drog v rôznych častiach sveta. V Severnej Amerike pokračujú zmeny v politike a legislatíve týkajúce sa marihuany. V Kanade vošiel v októbri 2018 do platnosti zákon o poskytnutí legálneho prístupu k marihuane na nelekárske účely, a zároveň o kontrole a regulácii jej produkcie, distribúcie, predaja a vlastníctva. Rovnako v októbri Najvyšší súd v Mexiku rozhodol, že zákaz používania marihuany na nelekárske účely nie je v súlade s mexickou ústavou. Legislatívne zmeny týkajúce sa používania marihuany na nelekárske účely prebehli v niektorých štátoch USA. V USA sa zhoršila aj epidémia predávkovania sa opioidmi a spôsobila viac ako 70 000 nahlásených úmrtí v dôsledku predávkovania.      

Výroba kokaínu v Južnej Amerike stúpla a zdá sa, že je vplyv sa začína prejavovať v Európe a Severnej Amerike.  

V roku 2017 bolo na európskom trhu po prvý krát identifikovaných päťdesiatjeden nových psychoaktívnych látok. Nová legislatíva Európskej únie urýchli postup, ktorým sa tieto nové látky dostanú pod kontrolu.  

Nestabilita a ozbrojené konflikty na celom Blízkom východe uľahčili obchodovanie s omamnými a psychoaktívnymi  látkami v regióne. 

Obchodovanie a zneužívanie metamfetamínu dosiahlo alarmujúcu úroveň vo východnej a juhovýchodnej Ázii. V južnej Ázii boli tieto drogy zadržané v dosiaľ nevídanom množstve.

Úrad INCB je znepokojený, že niektoré krajiny v Oceánii sa zatiaľ nestali zmluvnými stranami medzinárodných dohovorov na kontrolu drog.

Správa o prekurzoroch

V správe spred 30 rokov o kontrole prekurzorov sa hovorí, že fakticky nedochádza k odlevu chemických prekurzorov z kontrolovaného zoznamu z medzinárodného obchodu do nezákonných kanálov. Prekurzory, ktoré nie sú na zozname, „predstavujú obrovskú výzvu“, povedal prezident. Vedenie navrhuje, že je potrebné naďalej diskutovať o nastavení politiky v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni, aby sa podarilo nájsť spôsoby ako riešiť otázku dizajnérskych drog a nových psychoaktívnych látok a zabrániť tomu, aby sa tieto škodlivé látky dostali k ľuďom.  

Výročná správa INCB za rok 2018 si pripomína aj 50.výročie INCB. Úrad INCB, ktorý je nezávislým kvázi súdnym orgánom, vznikol v roku 1961 na základe Jednotného dohovoru o omamných látkach. INCB má do krajín mandát monitorovať a podporovať implementáciu troch medzinárodných dohovorov na kontrolu drog. Úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). Cieľom dohovorov je chrániť zdravie a kvalitu života ľudskej spoločnosti vrátane plného užívania ľudských práv. INCB vyzýva štáty, aby pripravili účinné stratégie na prevenciu užívania drog a poskytli liečbu, rehabilitáciu a služby opätovnej integrácie do spoločnosti.       

Prezident Sumyai povedal: „Súčasné výzvy v oblasti kontroly drog sa možno zdajú byť znepokojujúce, podobné výzvy sme však už úspešne prekonali vďaka spolupráci a politickej vôli. Rovnaké naladenie a odhodlanie potrebujeme aj dnes.“

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) je nezávislý, kvázi súdny orgán, ktorý má za úlohu monitorovať a podporovať vlády v dodržiavaní troch medzinárodných dohovorov na kontrolu drog: Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961, Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971 a Dohovor OSN proti nepovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988. Vznikol na základe Dohovoru o omamných látkach (1961). Trinásť členov predstavenstva volí Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC) na päť rokov.

Viac informácií:

Sekretariát INCB
Tel. kontakt pre médiá: (+43-1) 26060 4163 
E-mail: [email protected]  
Webstránka: www.incb.org

Překlad původní tiskové zprávy INCB do slovenštiny: Informační servis OSN ve Vídni (UNIS)

Prohlášení generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu

Dnes si připomínáme miliony Židů a mnoho dalších obětí cílené krutosti holocaustu. Letošní připomínka přichází v čase znepokojujícího nárůstu antisemitismu. Vzpomeneme-li nedávný útok na synagogu ve Spojených státech nebo znesvěcování židovských hřbitovů v Evropě, tato staletí dlouhá nenávist s námi nejen nezůstává, ale dokonce posiluje. 

Jsme svědky růstu neonacistických skupin i pokusů o přepisování historie a překrucování reality holocaustu. Na internetu se předsudky šíří rychlostí světla. 

Jak se 2. světová dálka vzdaluje v čase a počet přeživších holocaustu se tenčí, je na nás samotných, abychom zůstávali bdělí. Jak kdysi řekl vrchní rabín Spojeného království Jonathan Sacks, „nenávist k Židům nikdy neskončí u Židů“. 

Intolerance vstoupila do mainstreamové politiky. Cílem jsou menšiny, muslimové, migranti, uprchlíci a zloba a obavy ze současného měnícího se světa jsou zneužívány. O to víc je důležité, abychom se právě teď sjednotili v boji za univerzální hodnoty a vytvořili svět, ve kterém si všichni budou rovni.

António Guterres: Migrace, která působí ve prospěch všech

Migrace je silným motorem hospodářského růstu, dynamiky a porozumění. Umožňuje milionům lidí hledat nové příležitosti, které jsou prospěšné jak společnostem v zemích původu i v zemích cílových.

Pokud je ale migrace špatně regulovaná, může přispívat k rozdělení společností, vystavovat lidi zneužívání a vykořisťování a podkopávat víru v právní stát.

Na začátku měsíce udělal svět významný krok přijetím Globálního kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci.

Většinová podpora kompaktu ze strany států OSN nám pomůže řešit důležité výzvy a zároveň umožní využívat přínosů migrace.

Kompakt je zaměřen na lidi a stojí na principu lidských práv.

Ukazuje cestu k více příležitostem k legální migraci a k tvrdším opatřením k potlačování obchodování s lidmi.

Mezinárodní den migrantů je příležitostí vydat se cestou, kterou globální kompakt nabízí: cestou, kde migrace působí ve prospěch všech.

Prohlášení generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni migrantů (18. prosince)

Foto: IOM

Dobrá zpráva: Osobnosti v Česku se staví za lidská práva

Ester Geislerová, Miroslav Krobot, Monika Načeva, Jiří Hošek, Simona Babčáková, Olga Sommerová, Jiří Fajt, Jáchym Topol, Tomáš Zima a další osobnosti 10. prosince připomenou Den lidských práv v Českém rozhlase.

Pod moderátorským vedením šéfredaktora ČRo Vltava Petra Fischera a za účasti studentů z pražského Gymnázia Jižní město oživí Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 čtením jejích třiceti článků. Koncept akce v nahrávacím studiu Českého rozhlasu připravil a režie se ujal Jiří Honzírek.

Iniciátorem připomínky Dne lidských práv je Informační centrum OSN v Praze, zastupující kancelář OSN pro ČR, která v Praze bez přerušení působí od roku 1947. Partnery akce jsou ČRo Vltava, Knihovna Václava Havla a Amnesty International.

Zveme zástupce médií k účasti. Sraz je 10. prosince v 9:45 hod. na hlavní recepci ČRo na Vinohradské třídě. Registrujte se, prosím na [email protected].

Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948 v Paláci Chaillot v Paříži jako společný standard pro všechny lidi bez rozdílu. Dnes, v době šířících se nenávistných projevů, nám připomíná, že rovná a nezcizitelná práva každého člověka jsou předpokladem svobody, spravedlnosti a míru ve světě.

Koncept univerzálních lidských práv je zárukou spravedlnosti a svobody a jedinou pádnou odpovědí na populismus a xenofobii. Proto je dobré o lidských právech mluvit, abychom je znali a rozuměli tomu, že se týkají nás samotných i všech ostatních lidských bytostí kdekoli na světě. Výročí deklarace je k tomu dobrou příležitostí, proto jsme oslovili řadu známých lidí v Česku, aby její obsah připomněli. Je skvělé, že ČRo Vltava k tomu poskytl prostor,“ říká Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN v České republice.

Český rozhlas Vltava chce být prostorem otevřené kulturní komunikace, proto jsme byli rádi, když nás české zastoupení OSN oslovilo, abychom se jako mediátor podíleli na veřejném čtení Všeobecné deklarace lidských práv. Z deklarace, která sehrála důležitou roli v kritice komunistického režimu, vychází i listina práv a svobod, jež je součástí české ústavy, jen tak úplně nevíme, co v těchto dokumentech je. Připomenout si celou deklaraci po 70 letech tedy nebude od věci, podobně ani zamyšlení nad tím, co z tohoto dokumentu dnes zůstává v naších srdcích a hlavách… jinak řečeno: zda deklaraci i dnes můžeme chápat jako všeobecnou,“ říká šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer.

Velmi si vážím angažmá společensky významných osobností. Česká veřejnost se při utváření názorů a postojů tradičně silně inspiruje právě lidmi kulturního a společenského života, kteří vystupují v médiích. Angažmá těchto osobností ve prospěch humanity, svobody a lidských práv cítím jako podstatný moment v udržování demokratických a liberálních hodnot našeho společného světa,“říká režisér programu Jiří Honzírek.

Je co slavit

 • Všeobecná deklarace lidských práv je zapsána v Guinessově knize rekordů jako nejpřekládanější dokument na světě. Přeložena byla do více než 500 jazyků.
 • Od roku 1948 bylo přijato dalších 18 úmluv a protokolů na ochranu lidských práv.
 • Počet států, ve kterých mají ženy volební právo se od roku 1948 zvýšil z 91 na současných 198.
 • V roce 1948 byl trest smrti nezákonný v devíti státech, dnes stojí mimo zákon ve 104 státech.
 • Národní instituty pro lidská práva má v současnosti 57 % států.
 • Ve 111 státech byly přijaty zákony na ochranu svobody projevu, jen za poslední čtyři roky takovou legislativu přijalo 15 států.

Co je potřeba dál řešit?

 • Na 800 milionů lidí v současnosti žije ve slumech.
 • Dětská práce se týkách 10 % dětí světa.
 • 65 milionů lidí bylo v roce 2015 nuceno opustit domov kvůli válce a pronásledování. To je každý 113. člověk!
 • V roce 2016 bylo zavražděno 101 novinářů. To je jedno úmrtí za každé čtyři dny.
 • Každý třetí člověk je zadržován bez toho, že by byl souzen nebo odsouzen za trestný čin.
 • V roce 2014 nechodilo ve světě do školy 59 milionů dětí. 52 % z nich byly dívky.
 • V národních parlamentech zasedá pouze 24 % žen.
 • 700 milionů žen současnosti se vdaly mladší 18 let a 250 milionů dokonce mladší 15 let.

Výzvy současnosti

 • Globální rámec multilaterální spolupráce pro mír a lidská práva je ohrožený.
 • Právo na soukromí, data a nakládání s osobními údaji v souvislosti s rozšířením internetu.
 • Změna klimatu: ohrožení práva na život, stravu, přístup k vodě a práva na přístřeší.
 • Právo na práci. Výzvy spojené s průmyslem 4.0 a automatizací práce.
 • Migrace, uprchlíci.
 • Práva žen, genderová rovnost.
 • Nerovnosti. Svoboda projevu. Ohrožení demokracie.

Zajímavosti

 • Zásadní roli v přípravě deklarace sehrály ženy ze zemí mimo západní civilizační okruh: Hansa Mehta (Indie), Shaista Begum Ikramullah (Pákistán) a Minerva Bernardino (Dominikánská republika).
 • Všeobecná deklarace ve filmu, literatuře a výtvarném umění.
 • Světový rekord: nejpřekládanější dokument – 298 jazyků v roce 2000, 370 (2010), dnes víc než 500.
 • Lidská práva 21. století: právo na práci a výběr zaměstnavatele, právo na soukromí, právo na sociální zabezpečení, práva starších lidí (seniorů), svoboda pohybu.

Rovněž u příležitosti 70. výročí deklarace pořádají Informační centrum OSN v Praze a Úřad veřejné ochránkyně práv výstavu„Budoucnost je (n)(v)aše“. Prezentuje články deklarace tak, jak je vytvořil před 40 lety brazilský výtvarník Otávio Roth. Zahájena bude v Den lidských práv v Úřadu veřejné ochránkyně práv v Brně. Bude volně přístupná od 10. prosince 2018 do 4. ledna 2019. Pak bude putovat po českých školách.

Výročí deklarace reflektuje i konference „Změny klimatu a naše práva“, kterou v Brně 10. prosince od 18 hod. pořádá Centrum pro lidská práva pod záštitou ombudsmanky Anny Šabatové a Informačního centra OSN v Praze.

Videa k výročí deklarace se známými osobnostmi
Kontakt: Michal Broža, 724 020 611, [email protected]

António Guterres: Násilí na ženách je hanbou všech společností

Násilí na ženách a dívkách je nemocí celého světa. Je morální potupou pro ženy a dívky, hanbou všech společností a vážnou překážkou inkluzivního, spravedlivého a udržitelného rozvoje. Násilí na ženách a dívkách je ve své podstatě projevem hlubokého nedostatku úcty a selhání mužů uznat přirozenou rovnost a důstojnost žen. Je to problém základních lidských práv.

Násilí na ženách má mnoho podob: domácí násilí, obchodování s lidmi, sexuální násilí v konfliktech, sňatky dětí, mrzačení ženských pohlavních orgánů nebo záměrné potraty plodů ženského pohlaví. Ubližuje jednotlivcům a má dalekosáhlé dopady na rodinu a celou společnost. Je to i velké politické téma. V širším kontextu je spojeno s problematikou moci a kontroly ve společnosti. Žijeme v době, které dominanují muži. Ženy jsou zranitelné vůči násilí i kvůli nerovném postavení.

V uplynulém roce jsme zaznamenali zvýšenou pozornost jednomu z projevů násilí. Sexuální obtěžování zažila v určité etapě života většina žen. Narůstající počet příběhů žen ze všech částí světa a ze všech oblastí společenského života, které se postupně objevují, tento ohromný problém odkrývá a současně ukazuje sílu ženského hnutí a jeho schopnost takové obtěžování a násilí zastavit.

Celosvětová kampaň UNiTE za ukončení násilí na ženách letos poutá pozornost k obětem a těm, kteří se v této věci angažují. Identifikační značkou je heslo Orange the World: #HearMeToo. Oranžová barva symbolizuje solidaritu s oběťmi a #HearMeToo vysílá jasné sdělení: násilí na ženách a dívkách musí skončit a my všichni musíme jednat.

Stejný cíl má i společná iniciativa Evropské unie a OSN Spotlight. Tento program podpořený částkou 500 milionů eur si klade za cíl podpořit oběti i aktivity, které se stanou hnací silou změny. Vložená částka je sice významná, z hlediska rozsahu problému je ale vlastně malá. Musíme na ni nahlížet jako na nutnou minimální investici, která nastartuje širší globální hnutí. Až polovina populace na celém světě, kterou ženy a dívky reprezentují, bude moci žít bez strachu před násilím a každodenní nejistotou, teprve tehdy si budeme moci skutečně říct, že žijeme ve spravedlivém a rovnoprávném světě.

Poselství generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách 2018
Repro: UN Women

Mezinárodní festival filmů o migraci 2018

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Česku a Informační centrum OSN v Praze Vás srdečně zvou na třetí ročník Mezinárodního festivalu filmů o migraci, který se uskuteční v Praze od 10. do 18. prosince.

Společně s partnery jsme připravili tři filmové večery. V pondělí 10.12. se můžete v kině Evald těšit na první filmový večer, který nabídne projekci filmu Mladí migranti v ČR jejich vlastníma očima”. Začátek je v 19 hod. Jedná se o premiéru krátkého filmu, který vznikl z autentických videí natočených mladými migranty žijícími v ČR. Následně se budou promítat krátké filmy “Mohamed, The First Name” a “Offside”. Součástí filmového večera bude i beseda s autory a odborníky o integraci cizinců.

Ve čtvrtek 13.12. nabídne v 19 hod. Kampus Hybernská premiéru filmu “Dcera cizinka”. Následovat bude diskuse s odborníky z IOM, OSN, týdeníku Respekt (Tomáš Lindner) a dalšími.

Třetí filmový večer zakončí v úterý 18.12. v 19 hod. premiéry filmů “Kari” a “Unbroken Paradise” v rámci oslavy Mezinárodního dne migrantů. Projekce se koná ve Vile Štvanice.

Trailer festivalu

Festivalové filmy:

Mohamed, The First Name (trailer), režie Zairi Malika; 14 min; francouzsky s anglickými titulky

Offside (profil filmu), Cosima Frei; 15 min; arabsky/německy s anglickými titulky

Fremde Tochter – Strange Daughter (profil filmu), Stephan Lacant; 106 min; německy s anglickými titulky

Kari (profil filmu), Fatemeh Gosheh; 62 min; švédsky s anglickými titulky

Unbroken Paradise (trailer), Juan David Romero; 25 min; francouzsky a anglickými titulky

Globální kompakt pro migraci: Otázky a odpovědi

Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci je výsledkem více než 18 měsíců intenzivních konzultací a jednání vlád států a dalších aktérů (občanská společnost, soukromý sektor). Je to vůbec první globální dohoda o společném přístupu k mezinárodní migraci ve všech jejích rozměrech.

Globální dohoda o migraci je velkou příležitostí zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti migrace a posílit vnímání přínosu migrantů a migrace k udržitelnému rozvoji. Kompakt sice není právně závazný, představuje ale rámec pro spolupráci a lepší řízení migrace na místní, národní, regionální i globální úrovni. Jsou v něm obsaženy zásady, práva a povinnosti ze stávajících mezinárodních právních nástrojů i příklady dobré praxe ve všech oblastech migrace.

PROČ JE POTŘEBA?

Na světě je v současné době víc než 258 milionů migrantů. Lze předpokládat, že toto číslo poroste, a to vlivem mnoha faktorů: globalizace, propojení (ať už prostřednictvím komunikačních technologií nebo dopravy), obchod, ale i nerovnosti, demografická nerovnováha a změna klimatu. Migrace může být příležitostí a přínosem – pro migranty samotné, cílové, tranzitní i země původu. Pokud však nebude dobře regulována, může přinést velké problémy. Mezi ně lze počítat nečekané příchody velkého počtu lidí, nebo také úmrtí migrantů, kteří se vydávají na často velmi nebezpečnou cestu.

Je proto nutné rozvíjet rozumné politiky založené na reálném obrazu současného světa a významně posílit mezinárodní spolupráci v tomto směru. Globální kompakt pro migraci je komplexní akční plán, který je velkou příležitostí pro kolektivní úsilí lidstva o řešení výzev a příležitostí lidské mobility, které staví na hodnotách sdílení odpovědnosti, státní suverenity, nediskriminace a lidských práv.

JAKÉ JSOU CÍLE KOMPAKTU?

Globální kompakt pro migraci zahrnuje 23 cílů pro lepší řízení migrace na místní, národní, regionální a globální úrovni.

 • Zaměřuje se na zmírňování nepříznivých faktorů a dopadů, které brání lidem vybudovat a zachovat udržitelné živobytí v zemích původu.
 • Usiluje o oslabení rizik, jimž migranti čelí v různých fázích migrace, a to s respektem k dodržování jejich lidských práv a hledáním cest k zajištění péče a podpory.
 • Zabývá se oprávněnými obavami, které migrace může vzbuzovat, a uznává, že společnosti procházejí demografickými, ekonomickými, sociálními a environmentálními změnami v různých měřítcích, které migraci ovlivňují a zároveň jsou migrací ovlivňovány.
 • Usiluje o vytvoření příznivých podmínek, které umožní všem migrantům přispět k obohacení společnosti díky svým lidským, ekonomickým a sociálním schopnostem a umožnit tak, aby se stali přínosem pro udržitelný rozvoj na místní, národní, regionální i globální úrovni.

Celý text vyjednaného a odsouhlaseného Globálního kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci (anglicky)

ČÍM JE KOMPAKT PŘÍNOSNÝ?

 • Je inovativní: jedná se o první mezivládní globální rámec pro spolupráci v oblasti mezinárodní migrace.
 • globální: neupřednostňuje žádný region, ale vychází z toho, že migrace je univerzální a má přeshraniční charakter.
 • komplexní: řeší migraci v celé šíři a zohledňuje potřeby vlád, společností a samotných migrantů.
 • kooperativní: účinná reakce na výzvy migrace vyžaduje mezinárodní spolupráci.
 • předvídavý: vytváří rámec pro budoucnost a vychází z předpokladu, že populace států a regionů se zvětšuje či zmenšuje s ohledem na demografický vývoj i v důsledku postupující změny klimatu.

JAKÉ ZÁVAZKY VLÁDY PŘIJÍMAJÍ?

Přijetím kompaktu se vlády zavazují spolupracovat na všech otázkách migrace. Uznávají, že migrace je mnoharozměrný problém. Kompakt definuje 23 cílů, které pokrývají všechny aspekty migrace. Každý cíl obsahuje obecný závazek a výčet možných kroků, z nichž státy mohou vycházet při formulaci svých národních a zahraničních politik. Navrhované kroky vycházejí z mezinárodně uznávaných příkladů dobré praxe a zkušeností, které byly shromážděny během konzultačního procesu před zahájením vyjednávacího procesu.

JE ZÁVAZNÝ?

Kompakt není právně závazný. Je založen na hodnotách svrchovanosti národních států, na principu sdílené odpovědnosti, nediskriminace a lidských práv. Uznává, že k optimalizaci celkových přínosů migrace je potřeba komplexní přístup a zároveň se zabývá riziky a výzvami pro jednotlivce i společnosti v cílových, tranzitních i zemích původu.

KDY BUDE PŘIJAT?

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 se bude v Maroku konat mezivládní konference, na které bude Globální kompakt pro migraci oficiálně přijat. Konference v Marrákeši se tak má stát odrazovým můstkem pro další spolupráci všech aktérů – vlád, migrantů, občanské společnosti, soukromého sektoru, odborů, OSN, médií a dalších – pro zajištění bezpečnější, řízené a legální migrace.

Na konferenci proběhne plenární debata, na níž vlády států potvrdí svůj politický závazek vůči globálnímu kompaktu. Souběžně budou probíhat dvě další diskusní fóra, na nichž mají být dohodnuty základy pro implementaci kompaktu.

CO BUDE DÁL?

Generální tajemník OSN se rozhodl zřídit novou Síť OSN pro migraci, kterou bude koordinovat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Cílem je zajistit účinnou a efektivní podporu vlád států ze strany systému OSN při naplňování globálního kompaktu.

Více informací (anglicky)

Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci – Shrnutí (PDF)

Globální kompakt o uprchlících – Shrnutí (PDF)

Co pro vás znamená Všeobecná deklarace lidských práv?

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá 10. prosince 1948 je jedním ze zásadních milníků historie lidstva. Stala se prvním mezinárodním uznáním svobod a práv každého člověka bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, rasy, pohlaví a místa původu. Inspirovala legislativní systémy ve všech částech světa. Byla přeložena do více než 500 jazyků a je nejznámějším a nejcitovanějším lidskoprávním dokumentem z oblasti lidských práv.

K připomenutí 70. výročí přijetí Deklarace vyhlásila již v lednu Organizace spojených národů celoroční globální osvětovou kampaň #StandUp4HumanRights. Jejím hlavním cílem je dát lidem příležitost zamyslet se nad významem lidských práv pro současný i budoucí svět.

Na YouTube, Facebooku, Twitteru a Instagramu @OSN Česká republika jsou postupně zveřejňována videa se známými osobnostmi, představiteli významných institucí i dalšími lidmi různých národností žijícími v Česku, kterých jsme se zeptali, co pro ně lidská práva znamenají.

Kontakt: Michal Broža, UNIC Prague, tel. 724 020 611, e-mail: [email protected]

Rohingové jsou obětí etnických čistek. A svět jen přihlíží.

Autor: António Guterres

Děti jsou vražděny před zraky rodičů. Dívky a ženy znásilňovány. Muži mučeni a zabíjeni. Vesnice plundrovány a vypalovány.

Nic mě nemohlo připravit na to, co jsem minulý týden v Bangladéši slyšel od Rohingů prchajících před násilím v Rakhinském státě v Myanmaru. Jeden muž z tohoto většinově muslimského etnika propadl v pláč, když se rozvzpomněl, jak před ním zastřelili jeho nejstaršího syna, maminku brutálně zavraždili a jeho dům spálili na prach. Útočiště našel v mešitě. Tam ho ale vojáci našli, zneužili a aby ho ještě více ponížili, zapálili před ním Korán.

Tito lidé jsou obětí etnické čistky. Jejich hrůzné zážitky vás mohou zdrtit a současně rozhněvat. Příčí se to lidskému chápání. Pro téměř milion rohingských uprchlíků je to ale realita.

Rohingové jsou vystavováni perzekuci své vlastní země, Myanmaru. Jsou jim upírána nejzákladnější lidská práva, včetně práva na občanství.

Systematické porušování práv myanmarskými bezpečnostními složkami během posledního roku nutilo populaci Rohingů vybrat si mezi setrváním v každodenním strachu o život a útěkem prakticky bez ničeho.

Po strastiplné cestě za bezpečím se teď musí uprchlíci vyrovnat s tvrdými podmínkami tábora v bangladéšském distriktu Cox‘s Bazar na jihu země, které se pro ně stalo útočištěm. Jedná se o nejrychleji se rozvíjející uprchlickou krizi současnosti.

Bangladéš je rozvojová země, která nemá dostatek zdrojů. Řada větších a bohatších států dnes před uprchlíky zavírá dveře, bangladéšská vláda a lidé se ale rozhodli Rohingům otevřít své hranice i srdce. Soucit a velkorysost obyvatel Bangladéše jsou zářným příkladem humanity a zachránily už tisíce životů. Reakce na tuto rychle se šířící krizi ale musí celosvětová.

Členské státy OSN v současnosti finalizují globální dohodu o uprchlících (Global Compact on Refugees, pozn. překl.), a tak státy, na něž tíživá situace uprchlíků doléhá nejvíce, jako je právě Bangladéš, nebudou na problém samy.

Nyní ale pracují Organizace spojených národů a humanitární agentury na zlepšení situace přímo s uprchlíky a komunitami, které jim poskytly pomocnou ruku. K odvrácení humanitární katastrofy je ale zoufale potřeba mnohem více prostředků. Stejně tak je potřeba udělat mnohem více pro to, abychom všichni akceptovali fakt, že uprchlická krize si žádá globální sdílení odpovědnosti.

Potřebný rozpočet na mezinárodní humanitární pomoc uprchlíkům v Bangladéši dosahuje jedné miliardy amerických dolarů. K dispozici je ale pouze 26 % potřebné částky. Tento deficit znamená podvýživu v uprchlických táborech, omezený přístup k vodě, nevyhovující kanalizaci, málo příležitostí pro vzdělávání dětí uprchlíků a v neposlední řadě nedostatek opatření na zmírňování rizik monzunů. Provizorní přístřešky, které si po příchodu narychlo postavili uprchlíci, ohrožují sesuvy půdy. Místo nich je potřeba postavit pevnější příbytky na bezpečnějších místech.

K vyřešení situace Rohingů bylo již uděláno hodně, stále zde ale zůstávají vážná rizika daná především rozsahem celé krize. Do Bangladéše jsem přiletěl spolu s ředitelem Světové banky Jimem Yong Kimem. Velice si vážím jeho rozhodnutí dát k dispozici 480 milionů dolarů ve formě grantů na podporu Rohingů i místních lidí, kteří jim pomáhají.

Stále je ale potřeba mnohem větší podpory, a to od celého mezinárodního společenství. Vyjádření soucitu nestačí. Rohingové potřebují skutečnou pomoc.

Navzdory všemu, co si Rohingové na útěku z Myanmaru vytrpěli, neztrácejí naději. „V Myanmaru potřebujeme bezpečí a přiznání občanství. Chceme spravedlnost za to, co naše sestry, dcery a matky vytrpěly,“ říká mi rozrušená, ale odhodlaná žena, ukazujíc na dívku kolébající v náručí malé dítě. Narodilo se v důsledku znásilnění.

Tato krize se nevyřeší ze dne na den. Nemůžeme ale dopustit, aby přetrvávala donekonečna. Myanmar musí vytvořit podmínky vhodné pro návrat uprchlíků a zaručit jim plná práva a podmínky k bezpečnému a důstojnému životu. To vyžaduje obrovské investice – a to nejen do obnovy a rozvoje jedné z nejchudších myanmarských oblastí, ale rovněž do procesu usmíření a respektu k lidským právům.

Dokud nedokážeme dostatečně reagovat na skutečné příčiny násilí v Rakhinském státě, budou dál utrpení a nenávist přiživovat konflikt. Rohingové se nesmí stát zapomenutými oběťmi. Společnou akcí musíme reagovat na jejich volání o pomoc.

Článek byl publikován 10. července v deníku The Washington Post 

António Guterres k Svetovému dni utečencov: Ich príbeh hovorí o húževnatosti, vytrvalosti a odvahe

Čo by ste robili, keby ste boli nútení opustiť svoj domov?

V súčasnosti sa v dôsledku konfliktu alebo prenasledovania radí medzi utečencov alebo vnútorne vysídlené osoby viac ako 68 miliónov ľudí na celom svete. To sa rovná populácii 28.najľudnatejšej krajiny na svete. Minulý rok sa niekto stal vysídlenou osobou každé dve sekundy. Najmä v chudobnejších krajinách.

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov musíme všetci myslieť na to, ako viac ešte môžeme pomôcť. Odpoveď začína pri slovách jednota a solidarita. Som veľmi znepokojený, keď sa čoraz častejšie stávam svedkom situácií, kedy utečenci nedostávajú ochranu, ktorú potrebujú, a ktorá im prináleží.

Potrebujeme obnoviť jednotu a zásadovosť medzinárodného režimu ochrany utečencov. Žiadna komunita ani krajina, ktorá poskytuje bezpečné útočisko ľuďom utekajúcim pred vojnou alebo prenasledovaním by nemala byť v dnešnom svete ponechaná sama na seba či bez podpory.

Buď budeme stáť pri sebe alebo zlyháme. Tento rok bude vo Valnom zhromaždení predstavená Globálna dohoda o utečencoch. Ponúka cestu do budúcnosti, pričom uznáva, že utečenci sú pridanou hodnotou pre svoju hostiteľskú krajinu.

Pretrvávajúce vojny a prenasledovanie budú stále vytvárať utečencov. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov vás žiadam, aby sme na nich nezabúdali. Ich príbeh hovorí o húževnatosti, vytrvalosti a odvahe. Ten náš musí byť o solidarite, súcite a konaní.

Ďakujem vám.

          António Guterres, generálny tajomník OSN


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1